Șef adjunct Direcție teritorială inspectare financiară Ungheni, Direcția teritorială inspectare financiară Ungheni

Inspecția Financiară
Data limită de aplicare - 30.08.2022, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la organizarea activităţii Direcţiei prin aplicarea procedurilor de inspectare (control) financiară a operaţiunilor şi tranzacţiilor privind respectarea cadrului normativ care reglementează utilizarea, conform legislaţiei, a mijloacelor bugetului public naţional , utilizarea alocaţiilor pentru investiţii, subsidiilor şi altor forme de asistenţă financiară din partea statului, a granturilor şi mijloacelor oferite autorităţilor publice locale de către donatorii interni şi externi, privind procedurile de achiziţie publică, privind activitatea economico-financiară a entităţii pe aspecte ce ţin de gestionarea conformă a activelor materiale şi ne materiale şi mijloacelor financiare, respectării preţurilor şi tarifelor reglementate de stat.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Contribuirea la planificarea anuală a activităţii de inspectare şi actualizarea periodică a Programului;

-Contribuirea la organizarea şi coordonarea efectuării de către angajaţii direcţiei a inspectărilor şi controalelor de contrapunere conform programului de activitate aprobat, solicitărilor şi petiţiilor, precum şi realizarea materialelor inspectărilor (controalelor) financiare.

-Contribuirea la monitorizarea şi raportarea privind rezultatele activităţii Direcţiei;

-Contribuirea la asigurarea procedurilor de dezvoltare a performanţelor profesionale a angajaţilor Direcţiei.

-Efectuarea după caz a inspectărilor (controalelor) financiare privind respectarea  cadrului normativ, organizarea şi dirijarea membrilor echipei de inspectare.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: șef adjunct : superioare în domeniul economic (domeniu contabilitate), absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente.

Experienţă profesională

șef adjunct: 3 ani de experienţă profesională în specialitatea postului; cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B2); abilități de utilizare a computerului.

Condiții de încadrare: Starea sănătății să permită exercitarea obligațiilor conform funcției deținute. În executarea funcțiilor sale, angajații Inspecției efectuează (în permanență) călătorii de serviciu în baza autorizației Inspecției.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Copia carnetului de muncă și/sau certificate ce atestă activitatea profesională dela 01.01.2019 până în prezent

  copia livretului militar

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 12330 Lei

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public

1.Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public.

2.Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.

3.Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

4.Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate

5. Legea nr. 181 din 25.07.2014 privind finanţele publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale; 

6. Legea cu privire la antreprenorial şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992;

7. Legea privind finanțele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003;

8. Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006;

9. Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

10.Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10.03.1993;

11.Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998;

12.Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006;

13.Regulamentul-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1427 din 22.12.2004;

14.Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27.05.2016;

15.Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012;

16.Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016;

17.Hotărârea Guvernului nr.1026 din 02.11.2010  privind organizarea activităţii de inspectare financiar.

18.Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28.12.2015;

19. Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 60 din 29.05.2012;

20. Standardele Naţionale de Control Intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 189 din 05.11.2015.