Șef adjunct subdiviziune teritorială, Șef Secție în cadrul direcției, Secția controlul protecției plantelor, semințelor și a materialului săditor , Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor, Criuleni (cu raza de acoperire și a raionului Dubăsari)

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Data limită de aplicare - 02.02.2023, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la realizarea sarcinilor trasate de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor prin asigurarea conducerii, organizării și funcționării activității DTSA,  prin implementarea politicilor statului în domeniile orientate spre întreținerea unui sistem de măsuri publice menite să asigure sănătatea și protecția plantelor. Exercitarea controlului la producerea, certificarea și comercializarea materialului semincer de culturi agricole. Efectuarea supravegherii și controlului de Stat asupra respectării legalității în vigoare privind gestionarea produselor PUFF.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Implementarea politicilor statului din domeniul fitosanitar în subdiviziunea teritorială, acordarea asistenței metodologice și informaționale persoanelor juridice și fizice din teritoriul deservit;
 2. Planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activității subdiviziunii teritoriale și personalului din subordine, repartizarea în mod echilibrat şi echitabil a sarcinilor  și obiectivelor, în funcție de specificul funcției;
 3. Înaintează propuneri privind planificarea gradului controalelor de stat din domeniul fitosanitar;
 4. Certificarea producției vegetale, produselor, obiectelor și bunurilor conexe supuse carantinei fitosanitare cu elaborarea rapoartelor și informațiilor anuale privind efectuarea măsurilor fitosanitare la exportul producției supuse carantinei fitosanitare;
 5. Recepționarea, analiza, sistematizarea și generalizarea rapoartelor privind acțiunile de gestionare a produselor de uz fitosanitar și/sau a fertilizanților, derularea măsurilor de protecție, stocul și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților de la beneficiarii funciari;
 6. Coordonarea controlului, certificarea identității și a calității semințelor și/sau a materialului săditor, participarea nemijlocită la înregistrarea, supravegherea și monitorizarea agenților economici producători și furnizori de semințe și material săditor la toate etapele producerii, prelucrării și comercializării.
 7. Acordarea asistenței metodologice și informaționale persoanele juridice și fizice din teritoriul deservit.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice: Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalente, Sau acte de studii echivalate la Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova,  în domeniul protecției plantelor.

Experiență profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniu, preferabil experiență în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, indicat pe pagina oficială ANSA: www.ansa.gov.md, rubrica: funcţii vacante, Compartimentul: funcții publice vacante.

  Certificatul de recunoaștere și echivalare a diplomei de studii, după caz.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 13020 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova

 

 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr 25 – XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi intereselor personale.
 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.

      ·     Acte normative în domeniul de specialitate :

 • Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară;
 • Legea nr. 68 din 05.04.2013 despre semințe;
 • Legea nr. 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți
 • Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 • Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător ;
 • Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație ;
 • Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 • Hotărârea Guvernului  RM nr. 600 din 27.06.2018  cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
 • H G nr. 464 din 23.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al controalelor;
 • HG nr. 557 din 22.07.2011 cu privire la aprobarea Normei privind anchetele care trebuie efectuare în scopul recunoașterii zonelor protejate din R. Moldova și a Normei de circulație a anumitor plante, produse vegetale sau a unor obiecte printr-o zonă protejată;
 • HG nr. 558 din 22.07.2011privind măsurile de urgență din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea și răspândirea în R. Moldova a unor organisme de carantină;
 • HG nr. 594 din 20.08.2011 cu privire la aprobarea Cerințelor speciale pentru introducerea și circulația plantelor, produselor vegetale și altor obiecte pe teritoriul R. Moldova;
 • HG nr. 356 din 31.05.2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară;
 • HG nr. 90 din 11.02.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, precum și a Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și a tarifelor la acestea.
 • Hotărârea Guvernului  nr. 1045  din 05.10.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și fertilizanți;
 • Codul Muncii al R. Moldova;
 • Codul Administrativ al R. Moldova;
 • Codul de executare al R. Moldova;
 • Codul Civil al R. Moldova;
 • Codul de Procedură Civilă al R. Moldova;
 • Codul Contravențional al R. Moldova.