Șef al Direcției juridice, Direcția Juridică

Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor
Data limită de aplicare - 30.09.2022, 15:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea juridică a activității Inspectoratului, efectuarea lucrărilor ce țin de perfecționarea actelor normative din domeniul protecției drepturilor consumatorilor și respectarea uniformă a legislației.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Organizarea activității și managementului eficient al Direcției;

- Asigurarea examinării în termen a petițiilor, cererilor prealabile, efectuarea expertizei juridice a materialelor parvenite din subdiviziunile structurale, examinarea şi înaintarea propunerilor la proiectele de acte normative din domeniu;

- Coordonarea activităților ce țin organizarea și funcționarea Consiliului pentru Soluționarea disputelor din cadrul Inspectoratului;

- Acordarea asistenţei juridice subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului și oferirea soluțiilor pe probleme de ordin juridic;

- Asigurarea procesului de achiziționare de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile Inspectoratului;

-  Înaintarea acțiunilor în instanța de judecată și reprezentarea intereselor Inspectoratului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Experienţă profesională: 3 ani de experiență profesională în domeniu. 

Cunoştinţe:

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniul protecției consumatorilor;

 • Cunoaşterea managementului public;
 • Cunoaşterea limbii de stat la nivel profesional;

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională  nivel B2

- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:

  Copia livretului militar

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 13570 Lei

Bibliografia concursului

Bibliografia generală a concursului :

 1. - Constituţia Republicii Moldova;
 2. - Codul Civil al Republicii Moldova;
 3. - Codul de procedură civilă, nr.225 din 30.05.2003;
 4. - Codul contravențional nr.218 din 24.10.2008;
 5. - Codul de executare a Republicii Moldova nr.443 din 24.12.2004;
 6. - Codul administrativ nr.116 din 19.07.2018.
 7.  
 8. Acte normative în domeniul serviciului public:
 9. - Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior;
 10. -Legea nr.7 din 26 februarie 2016 din privind supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare;
 11. - Legea nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 12. - Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public ;
 13. - Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 14. - Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității;
 15. - Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar,
 16. - Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;
 17. - Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;
 18. -Hotărîrii Guvernului 1231 din 12 decembrie 2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 19. - Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative.
 20. Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
 21. Acte normative în domeniul de specialitate:
 22. - Legea nr.105 -XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor;
 23. - Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior;
 24. - Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 25. - Legea nr.93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător;
 26. - Legea nr. 202 din 12.07.2013 privind contractele de credit pentru consumatori;
 27.  - Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03 iulie 2015;
 28.  -Hotărârea Guvernului nr.466 din 06 iulie 2022 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor;
 29. - HG nr. 1141 din 04 octombrie 2006 cu privire la evidența Registrului de reclamații.