șef de direcție, Direcția petiții și audiență

Aparatul Președintelui Republicii Moldova
Data limită de aplicare - 25.03.2022, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea examinării și soluționării petițiilor adresate Președintelui Republicii Moldova și Aparatului Președintelui Republicii Moldova, precum și  organizarea  audienței  cetățenilor.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1) Organizează și conduce activitatea Direcției petiții și audiență;

2) Asigură examinarea, conform cadrului normativ, a petițiilor adresate Președintelui Republicii Moldova sau Aparatului Președintelui Republicii Moldova;

3) Organizează audiența cetățenilor de către Președintele Republicii Moldova;

4) Reprezintă Președintele Republicii Moldova și Aparatul Președintelui Republicii Moldova în fața instanțelor de judecată, în litigiile care vizează examinarea petițiilor.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;

- posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

- este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

- are studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;

- în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

- nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- cel puțin 4 ani de experienţă profesională în domeniu;

- experienţă profesională de management și coordonare de echipe;

- studii superioare de licenţă în domeniul managementului, dreptului, administrației publice, economiei, asistenței sociale;

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel B2;

- abilități de operare la calculator: Word, Excel, Internet, PowerPoint, poșta electronică.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova

Codul administrativ al Republicii Moldova

Codul jurisdicției constituționale

Legea nr.1111/1997 privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova

Legea nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică

Legea nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică

Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative

Legea nr.317/1994 cu privire la Curtea Constituțională

Legea contabilității nr.113/2007

Legea asistenței sociale nr.547/2003

Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional

Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie

Decretul nr.1090/2019 privind aprobarea Regulamentului Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova