Șef, Direcţia generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate., Direcţia generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate.

Ministerul Sănătății
Data limită de aplicare - 11.01.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei: coordonarea elaborării şi promovării politicilor şi a cadrului normativ de implementare a politicilor în domeniul serviciilor medicale integrate.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. coordonarea elaborării şi promovării politicilor şi a cadrului normativ de implementare a politicilor în domeniul serviciilor medicale integrate;
 2. coordonarea monitorizării şi evaluării implementării politicilor în domeniu şi elaborarea propunerilor de politici publice în domeniu de competenţă;
 3. evaluarea, fundamentarea şi stabilirea volumului şi modului de prestare a serviciilor de asistenţă medicală integrată, conform necesităţilor populaţiei;
 4. elaborarea normelor de organizare, funcţionare şi de reglementare a activităţii prestatorilor serviciilor de asistenţă medicală;
 5. asigurarea suportului metodologic instituţiilor de profil în procesul implementării politicilor în domeniul asistenţei medicale
 6. asigurarea cooperării cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, organismele internaţionale şi organizaţiile neguvemamentale în realizarea politicilor publice în domeniul asistenţei medicale integrate;
 7. asigurarea managementului direcţiei şi dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul subdiviziunii.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe speciale:

Studii:

Superioare de licenţă în domeniul medicinii şi postuniversitare de rezidentiat.

Experienţă profesională: minim 5 ani de experienţă profesională în domeniul sănătăţii.

Cunoştinţe: legislaţia şi cadrul normativ în domeniile de competenţă ale ministerului.

Cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet).

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2).

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 16609 Lei

Bibliografia concursului

Constituţia RM-Dreptul la ocrotirea sănătăţii. Minimul asigurării medicale oferit de stat este gratuit;

Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995;

Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585/1998;

Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului nr.263/2005; Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr. 264/2005;

Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158/2008;

Legea privind codul de conduită al funcţionarului public nr. 25-XVI/2008; Legea cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 nr. 174/2014;

Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017;

Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133/2011;

Legea privind declararea averii şi intereselor personale nr. 133/2016; Hotărîrea Guvernului nr. 1387/2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”;

Hotărîrea Guvernului nr. 886/2007 „Cu privire la aprobarea Politicii Naţionale de Sănătate”;

Hotărîrea Guvernului nr.594/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;

Hotărîrea Guvernului nr.3 86/2020 „Cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice”;

Hotărîrea Guvernului nr. 663/2010 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare;

Hotărîrea Guvernului nr. 1238/2016 privind aprobarea Programului naţional de dezvoltare a asistenţei medicale de urgenţă pentru anii 2016-2020; Hotărîrea Guvernului nr. 1207/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a Registrului de stat format de Sistemul informaţional automatizat al Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112;

Hotărîrea Guvernului nr. 647/2018 privind aprobarea Regulamentului de interacţiune între Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 şi serviciile specializate de urgenţă;

Hotărîrea Guvernului nr. 148/2021 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii”;

Hotărârea Guvernului nr. 1020/2011 „Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare”;

Programul Naţional privind sănătatea şi drepturile sexuale şi reproductive pentru anii 2018-2022, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 681/2018 Protocoalele Clinice Naţionale

Rezoluţia Asambleei Generale a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (Rezoluţia WHA56.24 (2003) privind punerea în aplicare a recomandărilor Raportului mondial privind violenţa şi sănătatea ;

WHA57.10 (2004) privind securitatea şi sănătatea rutieră (aprobată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în rezoluţia sa 72/271 (2018) privind îmbunătăţirea siguranţă rutieră globală);

WHA60.22 (2007) privind sistemele de sănătate: sisteme de îngrijire de urgenţă,

WHA64.10 (2011) privind consolidarea capacităţilor naţionale de sănătate şi a rezistenţei sistemelor de sănătate ;

WHA68.15 (2015) privind consolidarea îngrijirilor chirurgicale de urgenţă şi esenţiale şi a anesteziei ca o componentă a acoperirii medicale universale ; WHA69.1 (2016) privind consolidarea funcţiilor de sănătate publică de bază în sprijinul acoperirii universale de sănătate).

Planul de pregătire şi răspuns al Sistemului sănătăţii in urgenţe de sănătate publică, aprobat de către MSMPS şi MAI la data de 7 septembrie 2020;

Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu noul Coronavirus de tip nou COVID-19, aprobat prin hotărîrea Comisia naţională extraordinară de sănătate publică, Hotărârea nr. 30 din 07 septembrie 2020;

Planul naţional de imunizare anti COVID-19, aprobat de Comisia naţională extraordinară de sănătate publică, Hotărârea nr. 41 din 13 ianuarie 2021;

Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 64 din 02.02.2021 „Cu privire la aprobarea Strategiei de comunicare a Campaniei naţionale de vaccinare impotriva COVID-19”;

Ordin comun al MS şi CNAM nr. 596/404A din 21.07.2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală ;

Ordin MS nr. 1086 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Regulamentelor- cadru de organizare şi funcţionare ale prestatorilor de servicii de sănătate ; Ordinul comun al MSMPS şi CNAM „Privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul de gestiune”;

Ordinul nr. 430/2019 cu privire la Serviciul AMUP din RM ;

Ordinul nr. 424/2017 cu privire la aprobarea Standardului de organizare, funcţionare şi practică în cadrul UPU.

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 469/2007 „Cu privire la crearea Naţional de Geriatrie şi Gerontologie”;

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 502/2008 „Cu privire la organizarea asistenţei medicale geriatrice în Republica Moldova”;

Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 515/2020 ”Cu privire la aprobarea Standardului de supraveghere a gravidelor cu evoluţie fiziologică a sarcinii în condiţii de ambulator.