Șef Direcția Politici, Protocol și Relații Externe, Direcția Politici, Protocol și Relații Externe

Consiliul Concurenței
Data limită de aplicare - 19.10.2022, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul: coordonarea proceselor de elaborare, planificare, coordonare și evaluare a politicilor publice, prin promovarea, fortificarea și asigurarea transparenței, prin asigurarea protocolului și prin stabilirea și valorificarea relațiilor internaționale ale Consiliului Concurenței cu structurile internaționale.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcinile de bază:

1.Elaborarea, planificarea, coordonarea și evaluarea documentelor de politici interne, naționale și internaționale pe aspecte de competență ale autorității;

2.Cooperarea cu structurile și organizațiile internaționale, precum și cu autoritățile similare din alte state, coordonarea procesului de încheiere a acordurilor de colaborare cu autoritățile respective ale statelor străine și cu organizațiile internaționale;

3.Asigurarea accesării și implementării proiectelor de asistență externă pe domeniul de competență al Consiliului Concurenței.

4.Asigurarea protocolului în cadrul Consiliului Concurenței.

5.Promovarea culturii concurențiale, gestionarea și asigurarea unei imagini instituționale demne de importanța și rolul pe care îl exercită și asigurarea transparenței activității Consiliului Concurenței.

6. Planificarea, gestionarea și monitorizarea activității subdiviziunii, precum și participarea la procesul de executare a atribuțiilor angajaților Consiliului Concurenței.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice:

Studii - superioare de licență sau echivalente în următoarele domenii: relații internaționale, filologie, jurnalism, comunicare.

Experienţă profesională –4 ani în domeniul relaţiilor internaţionale, administrării publice, comunicării.

Cunoştinţe – legislaţia privind serviciul public, legislaţia privind transparența în procesul decizional, legislația în domeniul de activitate, managementul proiectelor, ceremonial și protocol, drept internațional,  limba engleză (intermediar/ avansat).

Abilităţi – Abilități de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare discursuri, comunicare eficientă, lucru în echipă, aplanarea situaţiilor de conflict, arta negocierii, abilități de utilizare a computerului (Word, Excel, Power Point, Internet).

Atitudini – iniţiativă, perseverenţă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, rezistență la stres, responsabilitate, integritate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  1. Formularul de participare completat;
  2. Copia buletinului de identitate;
  3. Copiile diplomelor de studii complete (+ anexele) şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
  4. Documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
  5. Cazier judiciar sau declarația pe propria răspundere;
  6. Forma medicală sau declarația pe propria răspundere;
  7. Copia livretului militar.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 14750 Lei Legea 270/2018

Bibliografia concursului

Bibliografie:

 1. Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012;
 2. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 3. Legea nr.25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 4. Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat;
 5. Legea nr. 595 din 24.09.1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
 6. Hotărârea Guvernului Nr. 10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova
 7. Acordul de Asociere RM-UE, din 27.06.2014, Titlul V Comerţ şi aspecte legate de comerţ, Capitolul X Concurența
 8. Avizul Comisiei privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană
 9. Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (aprobat de către Comisia Națională pentru Integrare Europeană pe data de 4 august 2022)
 10. Hotărârea Guvernului Nr. 386 din 17.06.2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice;
 11. Legea Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 12. Hotărârea Guvernului Nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.