Șef direcție , Agenția de Mediu Nord (cu statut de direcție), mun.Bălți

Agenția de Mediu
Data limită de aplicare - 23.02.2022, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Implementarea politicii de protecție a mediului în zona de nord a Republicii Moldova în scopul reducerii impactului asupra mediului înconjurător.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Coordonarea și monitorizarea activității Agenției de Mediu Nord în ceea ce vizează reglementarea de mediu și monitoringul calității mediului.
 2. Participarea la procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară de mediu la nivel local.
 3. Asigurarea implementării legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.
 4. Asigurarea procesului de eliberare a actelor permisive la nivel local.
 5. Asigurarea procesului de exercitare a expertizei ecologice de stat, la nivel local.
 6. Organizarea sistemului de control intern managerial în cadrul Direcției (elaborarea planurilor Direcției, elaborarea obiectivelor individuale, evaluarea riscurilor, raportarea).

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, de licență sau echivalentă, în domeniul științelor naturii, științelor administrative, științelor economice, drept.

Experienţă profesională: minim 3 ani de experiență profesională în domeniu.

Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniul mediului; cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice; cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, navigare Internet.

Abilități: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;  de negociere, de a lucra în echipă, de a lucra cu informația, de utilizare a computerului; de instruire și gestionare a resurselor umane; de flexibilitate în organizarea şi utilizarea resurselor umane; de flexibilitate în organizarea şi utilizarea altor tipuri de resurse acordate (tehnice, informaţionale etc.); de a prevedea anumite riscuri, de a gestiona eficient activitatea personalului subordonat; de a lua decizii în mod operativ cu privire la desfăşurarea activităţii subdiviziunii conduse, de a-şi asuma riscurile şi responsabilitatea pentru deciziile luate; de a comunica în mod clar, coerent şi eficient cu conducătorii şi subordonaţii săi, de a explica sarcinile, atribuţiile de serviciu şi obiectivele stabilite, precum şi de reprezentare a autorităţii publice în limitele competenţei sale.

Atitudini/Comportamente: responsabilitate, punctualitate, obiectivitate și imparțialitate, corectitudine, loialitate, creativitate, flexibilitate, disciplină, respect faţă de oameni, receptivitate faţă de idei noi, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, activism și spirit de iniţiativă, asumarea răspunderii, rezolvarea de probleme și luarea deciziilor, integritate profesională, eficiență și eficacitate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:
  • cazier judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 10490 Lei

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public:

Constituţia Republicii Moldova;

Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018;

Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație;

Legea nr. 158 –XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;

Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr. 82 din  25.05.2017 integrităţii;

Legea nr. 100 din 22.12.2017 privind actele normative;

Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate:

Codul subsolului nr. 3 din 02.02.2009;  

Legea nr.1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător;

Legea nr. 439 din 27.04.1995 regnului animal;

Legea nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică;

Legea nr.1422 din 17.12.1997 privind protecţia aerului atmosferic;

Legea nr. 1538 din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat;

Legea nr. 239 din 08.11.2007 regnului vegetal;

Legea nr. 160 din  22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;

Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011;

Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;

Legea nr. 209  din 29.07.2016 privind deșeurile;

Legea nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile;

Hotărîrea Guvernului nr. 306 din 30.03.2000 despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor;

Hotărîrea Guvernului nr. 27 din 19.01.2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier;

Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”;

Hotărîrea Guvernului nr. 835 din 29.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi raportarea apei folosite;

Hotărîrea Guvernului nr. 894 din 12.11.2013 cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei;

Hotărîrea Guvernului nr. 890 din 12.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a a mediului pentru apele de suprafață;

Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și /sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale;

Hotărîrea Guvernului nr. 301 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia;

Hotărârea Guvernului nr. 753 din 14.06.2016 pentru aprobarea Conceptului mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisive şi a Planului de acţiuni privind optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic;

Hotărîrea Guvernului nr. 1170 din 25.06.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de  transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri;

Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 16.08.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor;

Hotărîrea Guvernului nr. 1467 din 30.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul publicului la informaţia de mediu;

Hotărîrea Guvernului nr. 1466 din 30.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind sistemele mici de alimentare cu apă potabilă;

Hotărârea Guvernului nr. 551 din 13.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului actelor permisive;

Hotărîrea  Guvernului  nr.  866  din 05.09.2018 cu privire la aprobarea formularelor-tip ale actelor permisive;

Hotărârea  Guvernului  nr.  549  din  13.06.2018  cu  privire  la  constituirea,  organizarea  și funcționarea Agenției de Mediu.