Șef direcție, Direcția controlul produselor de uz fitosanitar și fertilizanți

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Data limită de aplicare - 11.11.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Supravegherea  și coordonarea  activităților controlului de Stat asupra respectării legislației privind gestionarea Produselor de Uz Fitosanitar și Fertilizanți (PUFF), importul, transportarea, depozitarea, comercializarea și utilizarea acestora prin asigurarea efectuării controlului măsurilor necesare pentru executarea cadrului legal în vigoare din domeniul PUFF.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Coordonarea, monitorizarea și controlul activității subdiviziunilor teritoriale în domeniul controlului produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în conformitate cu prevederile legislației, organizarea sistemului de management și control intern al subdiviziunii;

 2. Implementarea  politicii statului în domeniul controlului și supravegherii de stat asupra ambalării, producerii, importului, comercializării, depozitării, transportării și neutralizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în conformitate cu prevederile legislației;

 3. Participarea la ameliorarea și omologarea sortimentului de produse de uz fitosanitar și fertilizanți în colaborare cu Consiliul Republican Internațional pentru aprobarea  produselor de uz fitosanitar și fertilizanți al Republicii Moldova;

 4. Participarea la elaborarea  cadrului legislativ, normativ și procedural în domeniul gestionării produselor de uz fitosanitar și fertilizanți cât și reprezentarea Agenției în instanțele de judecată, în caz de necesitate, pe procese – verbale încheiate în urmă constatărilor contravenționale.

 5. Participarea la înființarea loturilor de testare a produselor de uz  fitosanitar și fertilizanților în colaborare cu laboratorul abilitat și monitorizarea activității instituțiilor abilitate cu dreptul de a efectua cercetările de omologare a produselor de uz fitosanitar și a  fertilizanților;

 6. Coordonarea și elaborarea informațiilor necesare pentru evaluarea și preîntâmpinarea riscului intoxicațiilor la nivel național, cu produse de uz fitosanitar;

 7. Acordarea asistenței metodologice și informaționale persoanelor juridice și fizice din teritoriul deservit.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe specifice: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul agronomie/protecția plantelor.

Experiență profesională: 4 ani experiență profesională în domeniu, preferabil experiență în serviciul public.

Cunoștințe: Posedă competențe manageriale de planificare funcțională a activității. Cunoașterea legislației în domeniul de activitate. Cunoașterea politicilor și procedurilor din domeniul PUFF. Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B2).

Abilități: Abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, coordonare, instruire,  control, elaborarea documentelor, comunicare eficientă, aplanare a situațiilor de conflict, negociere, mobilizare de sine și a echipei, lucru în echipă, soluționare de probleme, utilizarea mijloacelor tehnice de birou, de utilizare a computerului: WORD, Excel, PowerPoint, Navigare Internet.             

Atitudini/comportamente: Integritate profesională, spirit de iniţiativă,diplomaţie, creativitate,  flexibilitate, disciplină, responsabilitate,  respect faţă de oameni,  receptivitate față de idei noi, obiectivitate, loialitate,rezistență la stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante.

  Formularul de participare la concurs, Declarația pe propria răspundere cît și Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante le accesați de pe pagina oficială wev ANSA: www.ansa.gov.md/ModululFuncții vavante /Funcții publice vacante.

  Candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățământ acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere și echivalare, act eliberat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 13568 Lei

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Legea nr.25/2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public.

Legea nr.133/2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale.

Legea integrității nr. 82/2017.

  Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr. 228/2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară;

Legea nr. 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți;

Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

Hotărârea Guvernului nr. 600/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;

Hotărârea Guvernului nr. 464/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al controalelor;

Hotărârea Guvernului nr. 90/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;

Hotărârea Guvernului nr. 1045/2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților;

Regulamentul nr. 231 din 28.11.2003 privind gestionarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în Economia Națională;

Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;

Codul Contravențional al Republicii Moldova;

Codul Administrativ al Republicii Moldova.