Șef direcție , Direcția juridică

Agenția Moldsilva
Data limită de aplicare - 23.12.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei: constă în consultanță juridică, asistență juridică și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale Agenției în raport cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură în special cele de verificare și evaluarea activităților, precum și cu orice persoană juridică sau fizică.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 Sarcinile de bază ale funcţiei:

 1. coordonarea și conducerea activității de lucru a direcției per ansamblu, întru asigurarea juridică a activităţii  autorităţii publice  şi respectarea uniformă a legislaţiei;
 2. participă la asigurarea juridică a activităţii autorităţii administraţiei publice, efectuarea lucrărilor în domeniul reglementării chestiunilor ce ţin de competenţa autorităţii administraţiei publice, precum şi îmbunătăţirea calităţii proiectelor de acte normative promovate;
 3. participarea la elaborarea regulamentelor de uz intern, asigurarea respectării acestora;
 4. participă la elaborarea (analizează, efectuează expertiza juridică) a proiectelor de acte normative,  promovate spre aprobare de autoritatea administraţiei publice;
 5. vizează proiectele actelor normative, ordinelor şi încheierile, prezentate pentru semnare conducătorului autorităţii administraţiei publice.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

    1. Studii: de licență în domeniul juridic/drept.
    2. Experienţă profesională: cel puțin 4 ani în funcție de conducere cu experienţă profesională în domeniul respectiv.
    3. Cunoştinţe:

-   cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională ;

-   cunoaşterea legislaţiei în domeniul juridic ;

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Poștă

Salariul pe funcție

De la 13570 Lei

Bibliografia concursului

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Codul civil;
 3. Codul de procedură civilă;
 4. Codul administrativ;
 5. Codul penal;
 6. Codul de procedură penală;
 7. Codul muncii.
 8. Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală;
 9. Legea  nr. 887 /1996 Codul silvic;
 10. Legea nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 150 /2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia;
 12.  Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 13. Legea nr.133/2016, cu privire la declararea aveii și a intereselor personale;
 14. Legea nr.270 /2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 15. Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;Hotărârea Guvernului nr.201 /2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică şi statutul  funcționarului public".