Șef, Serviciul coordonare a asistenței externe, Serviciul coordonare a asistenței externe

Ministerul Sănătății
Data limită de aplicare - 20.01.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

coordonarea procesului de realizare, în limitele atribuţiilor Ministerului Sănătăţii, a procedurilor interne necesare pentru crearea cadrului normativ în vederea dezvoltării relaţiilor de colaborare internaţională în domeniul sănătăţii și asigurarea managementului serviciului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. realizarea măsurilor orientate spre extinderea, coordonarea eficientă, monitorizarea și evaluarea asistenţei oficiale pentru dezvoltare, acordate sectorului sănătăţii de către partenerii externi pentru dezvoltare;
 2. dezvoltarea parteneriatelor bilaterale şi multilaterale de colaborare în domeniul sănătăţii cu partenerii strategici;
 3. coordonarea procesului de promovare şi realizare a politicii sectoriale de integrare europeană în domeniul sănătăţii, inclusiv dezvoltarea parteneriatelor de colaborare cu Agenţiile Comunitare (ECDC, EMCDDA, EMA, ş.a.);
 4. coordonarea activităţilor de protocol ale Ministerului Sănătăţii;
 5. asigurarea managementului serviciului și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul subdiviziunii.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

 • superioare de licenţă sau echivalente, în domeniul relațiilor externe;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleza) (nivel B2).

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniul relațiilor externe.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 11340 Lei

Bibliografia concursului

 1. Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova;
 2. Hotărârea Guvernului nr.1472/2016 cu privire la aprobarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova –Uniunea Europeană;
 3. Hotărârea nr.442/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratelor internaționale;
 4. Hotărârea Guvernului nr.377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe;
 5. Tratatele fondatoare, care au instituit Uniunea Europeană şi reglementează modul de funcționare a acesteia;
 6. Acordul de parteneriat și cooperare care stabilește un parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de-o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (28 noiembrie 1994).
 7. Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995;
 8. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;
 9. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
 10.  Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 11.  Hotărîrea Guvernului nr. 148/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății.