Șef serviciul juridic, Serviciul juridic

Agenția Achiziții Publice
Data limită de aplicare - 25.07.2022, 08:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Coordonarea activităţii Serviciului juridic, elaborarea şi coordonarea elaborării proiectelor de acte normative, documente standard, precum și coordonarea examinării demersurilor şi petiţiilor.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Conducerea activităţii Serviciului Juridic şi reprezentarea în relaţiile cu celelate structuri ale Agenţiei, precum şi în relaţiile cu structurile similare din cadrul autorităţilor publice.
 2. Asigurarea implementării documentelor de politici şi a actelor normative ce reglementează achiziţiile publice.
 3. Participarea la elaborarea proiectelor de acte normative (legi, hotărîrâri ale Guvernului, ordine, instrucţiuni,etc..) din domeniul achiziţiilor publice.
 4. Asigurarea schimbului de informaţii cu organele competente în problemele achiziţiilor publice, gestionate de Serviciul Juridic.

 5. Asigurarea examinării şi soluţionării petiţiilor adresate Agenţiei Achiziţii Pubice.

 6. Coordonarea şi asigurarea întocmirii expretizelor juridice asupra actelor de control, rapoartelor, comunicatelor şi analizelor privind activitatea Serviciului  Juridic.

 7. Asigurarea desfăşurării activităţilor necesare reprezentării şi apărării drepturilor şi intereselor legitime ale Agenţiei Achiziţii Publice în faţa instanţelor judecătoreşti şi formularea acţiunilor şi actelor cu caracter juridic adresate instanţelor judecătoreşti.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

1. Studii Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul dreptului, cursuri de perfecţionare profesională în domeniu.

2. 2 ani de experienţă profesională în domeniu;

3. cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);

4. abilităţi de utilizare a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9000 Lei

Bibliografia concursului

 Legea nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice;

 Codul administrativ nr.116/2018.

Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218/2008.

Codul fiscal nr.1163/1997.

 Hotărârea Guvernului nr.10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice;

Hotărârea Guvernului nr.694/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice;

Hotărârea Guvernului nr.638 din 26.08.2020 privind aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

Hotărârea Guvernului nr.1418 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici.