Șef serviciul, Serviciul tehnologia informației și comunicare cu mass-media

Agenția Proprietății Publice
Data limită de aplicare - 06.02.2023, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Realizarea eficientă a sarcinilor şi obiectivelor autorităţii, în scopul creşterii performanţei operaţionale și eficienții calităţii serviciilor IT.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Coordonarea utilizării eficiente a TI, participarea în reingeneria modului de activitate al Agenției în scopul creşterii performanţei şi eficientizării serviciilor publice.
 2. Asigurarea soluţiilor tehnologice şi a resurselor TI. Coordonarea procesului de consolidare a capacităţii pentru Guvernarea electronică.
 3. Asigurarea implementării politicilor în domeniul e-Transformare/ e-Guvernare și alinierea la obiectivele de modernizare tehnologică. Participarea la planificarea resurselor, investiţiilor şi achiziţiilor TI în vederea realizării procesului e-Transformare/ e-Guvernare
 4. Gestionarea tehnologică şi evaluarea resurselor TI.
 5. Asigurarea securităţii informaţiei şi arhitectura infrastructurii TI.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

1. Studii

Superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnologiilor informaţionale.

2. Experiență profesională

1 an de experienţă profesională în domeniu.

3. Cunoștințe

 • cunoașterea legislaţiei în domeniu serviciului public, administrației publice;
 • cunoașterea legislaţiei în domeniul tehnologiilor informaționale;
 • cunoștințe  în  instalarea /monitorizarea/administrarea sistemelor  Linux /Windows;
 • cunoștințe  la  nivel  avansat a  principiilor, arhitecturilor și  topologiilor  utilizate în  rețele (LAN,WAN) ;
 • cunoaşterea practicilor pozitive în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională- nivel B1;
 • cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniu.

12.4. Abilități

 • de planificare, organizare şi  coordonare a activităţilor;
 • de analiză și sinteză a datelor, prezentare;
 • de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;
 • de comunicare eficientă (verbal şi în scris);
 • de aplanare a situaţiilor de conflict;
 • de lucru în echipă;
 • elaborare a documentelor, monitorizare și evaluare;
 • de luare a deciziilor și argumentare.

5.Atitudini/comportamente

 • integritate;
 • responsabilitate și  obiectivitate;
 • respect, diplomaţie şi disciplină;
 • flexibilitate, rezistenţă la efort şi stres;
 • corectitudine şi operativitate;
 • spirit de observație, receptivitatea ideilor noi şi creativitate;
 • tendinţă spre dezvoltare profesională continuă;
 • conduită morală şi profesională.

 Responsabilități

 • are obligația de a respecta prevederile legislației privind funcția publică şi statutul funcționarului public, legislației muncii și altor acte normative în domeniul de activitate;
 • are obligația de a respecta Regulamentul intern al Agenției, Regulamentul de activitate al subdiviziunii și alte acte normative interne;
 • are obligaţia, de a realiza sarcinile și atribuțiile stipulate în prezenta fișă de post, în strictă conformitate cu legislația;
 • are obligația de a examina, în termen și calitativ, documentele date spre executare și acțiunile din planul de activitate al subdiviziunii;
 • responsabil de asigurarea managementului Serviciului, inclusiv de organizarea, coordonarea și monitorizarea  activității Serviciului;
 • responsabil de asigurarea controlului intern managerial;
 • să promoveze în cadrul Agenției Proprietății Publice cultura organizațională bazată pe valori general umane, responsabilitate socială şi relații de muncă armonioase;
 • să asigure protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea potrivit legii;
 • să nu admită fapte care ar putea leza imaginea şi integritatea Agenției Proprietății Publice.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9498 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158 din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea integrităţii nr. 82  din  25.05.2017;
 • Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
 • Legea nr. 136  din  07.07.2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
 • Hotărârea Guvernului nr. 902  din  06.11.2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice.
 • Acte normative în domeniul de specialitate
 • Legea nr. 20 din 03.02.2009 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice;
 • Legea nr. 299 din 21.12.2017 privind aprobarea Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova;
 • Legea nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic
 • Hotărârea Guvernului nr. 857 din 31.10.2013 cu privire la Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020”;
 • Hotărârea Guvernului nr. 811 din 29.10.2015 cu privire la Programul național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201 din 28.03.2017 privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică;