Șef Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor, Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor

Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură
Data limită de aplicare - 08.11.2022, 11:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la realizarea misiunii Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură prin proiectarea și implementarea strategiei de dezvoltare instituțională în domeniul tehnologiei informației. Asigură calitatea înaltă a serviciilor (tehnic şi aplicativ) oferite utilizatorilor.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Proiectarea și implementarea strategiei de dezvoltare instituțională în domeniul TI.
2.
 Coordonarea şi asigurarea implementării mecanismelor de dezvoltare a serviciilor IT în cadrul Agenţiei, în scopul creşterii eficienţei în domeniile gestionării fondurilor administrate de Agenţie.
3.
 Implementarea de sisteme informatice pentru automatizarea proceselor de prelucrare a informaţiilor specifice din cadrul Agenției.
4.
 Coordonarea activităţii subdiviziunii.

5. Monitorizarea serviciului corporativ de poștă electronica (e-mail), baza de date, rețeaua intranet.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul tehnologiilor informaționale. Preferențiabil deținerea certificatului în domeniu IT&C.

Cunoștințe: - Cunoaşterea legislaţiei în domeniul TI;

- Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

 - Cunoștințe de depanare PC hardware;

 - Cunoștințe in instalarea administrarea si gestionarea sistemelor  Baze de Date, Microsoft SQL Server, Oracle, Apex, Cunoștințe temeinice si experiența de identificare a erorilor in lucrul aplicațiilor cu bazele de date.

Experiență profesională: min 4 ani experiență profesională în domeniu, preferinţă în serviciul public.

Cunoașterea unei limbi de circulație internațională ( nivel B1).

Abilități: planificare, organizare, control, elaborare a documentelor, comunicare eficientă etc.
Atitudini: respect faţă de oameni, diplomaţie, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9500 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158 din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea integrităţii nr. 82  din  25.05.2017;
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
 • HG nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea IP AIPA.
 • Acte normative în domeniul de specialitate
 • Legea nr. 20 din 03.02.2009 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice;
 • Legea nr. 299 din 21.12.2017 privind aprobarea Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova;
 • Legea nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic
 • Hotărârea Guvernului nr. 857 din 31.10.2013 cu privire la Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020”;
 • Hotărârea Guvernului nr. 811 din 29.10.2015 cu privire la Programul național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201 din 28.03.2017 privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică.