Specalist superior, Secția contabilitate bugetară, Direcția Finanțe

Aparatul preşedintelui raionul Ialoveni
Data limită de aplicare - 23.10.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigură efectuarea primirii și verificarea dărilor de seamă și
controlul thematic în primăriile raionului Ialoveni

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul implementării
politicilor de contabilitate bugetară asigurînd primirea, verificarea dărilor de seamă;;
2. Asigură organizării corectitudinii evidenței contabile;
3. Asigurarea organizării seminarelor privind aplicarea evidenței contabile;
4. Asigurarea pregătirii și sistematizării dovcumentelor contabile și predarea lor în arhivă;
5. Asigură exercitarea controlului telatic asupra evidenței contabile în primăriile raionului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 studii de licenţă sau echivalente în domeniul evidenței contabile;
 minimum 6 luni de experiență profesională în domeniu;
 cunoașterea legislației, normelor, metodologiilor din domeniul finanțelor publice,
contabilității bugetare;
 cunoașterea programei 1-C;

 cunoașterea modului de funcționare a autorităților publice;
 cunoștințe de operare la calculator (Word, Excel, Internet).

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Personal

Bibliografia concursului

 Constituția Republicii Moldova;
 Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006;
 Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158 din 04.07.2008;
 Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25 din 22.02.2008;
 Legea cu privire la conflictul de interese nr. 16 din 15.02.2008;
 Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția public și statutul funcționarului public;
 Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003;
 Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din   25.07.2014;
 Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007;
 Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270 din 23.11.2018;
 Legea bugetului de stat pe anul 2021.