Specialist al Secţiei de gardă în cadrul Direcţiei comenduire

Centrul Național Anticorupție
Data limită de aplicare - 24.06.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 Asigurarea regimului de control-acces, a securităţii sediului, pazei antiincendiare, pazei patrimoniului şi bunurilor materiale ale Centrului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

- Asigurarea regimului de control-acces, verificarea intrării-ieșirii persoanelor, mijloacelor de transport în sediul Centrului, asigurării regimului de permise conform instrucţiunii;
- Asigurarea securității, apărării şi protecției antiincendiare a sediului şi patrimoniului Centrului, ordinii publice în preajma sediului Centrului conform instrucțiunii, asigură mobilizarea sa personală la semnele de alarmă şi situaţii excepționale, intervine prompt în forță în cazurile de atac asupra sediilor, atacurilor teroriste utilizând arma şi mijloace din dotare conform legii;
- Respectarea ordinii şi disciplinei pe parcursul serviciului în post cît ţi în preajma acestuia;
- Asigurarea recepționării petițiilor şi plângerilor de la cetățeni, primirii în audiență a acestora, organizarea funcționării, ordinii şi regimului de lucru în Sala de audiență a Centrului;
-Îndeplinirea misiunilor de serviciu utilizând mijlocul de transport auto de serviciu a Secției de gardă conform instrucțiunii;
- Respectarea RCR, tehnicii securităţii muncii, regulilor de ordine interioară şi disciplinei executorii şi de serviciu.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- vîrsta de pînă la 40 de ani, cu excepţia celei care, la data angajării, deţine grad special;

Studii: medii de specialitate, permis de conducere – categoriile B, C, serviciu militar în termen sau catedra militară absolvită;

Experienţă profesională: Vechimea în muncă, serviciul militar în termen, studii militare medii de specialitate - reprezintă un avantaj.

Cunoştinţe: 
            - cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
            - cunoaşterea mijloacelor tehnice din dotare;
            - cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, luare a deciziilor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  -  formularul de participare la concurs (vezi varianta electronică: www.cna.md/functii-vacante/formular_participare_concurs.pdf), completat şi semnat olograf; 
  - acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (vezi varianta electronică:  https://cna.md/public/files/functii_vacante/acord_prelucrare_date.pdf), completat şi semnat olograf;
  - declaraţia pe proprie răspundere privind unele restricţii la angajare (vezi varianta electronică :  https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratia_restrictii_angajare.pdf), completat şi semnat olograf; 
  -  Certificatul medical (forma 086-U sau 086-E) şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere (vezi varianta electronică : https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratie_stare_sanatate.pdf şi https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratie_antecedente_penale.pdf)
  -  copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  - 1 foto 3 x 4.
  - certificat(e) privind confirmarea stagiului de muncă începând cu 01.01.2019;
  * Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicităţii lor.calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

1.  Legea nr. 1104-XV  din  06.06.2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie;
2.  Legea nr. 158 din  04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
3. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 664  din  30.08.2013 cu privire la aprobarea Codului de conduită a colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie; 
4. Legea nr. 218 din  19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc;
5. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 474 din  19.06.2014 cu privire la aprobarea Nomenclatorului mijloacelor speciale,  al tipurilor de arme de foc şi al muniţiilor aferente, precum şi a regulilor de aplicare a acestora – anexa nr.2;
6. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1514  din  29.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului-tip cu privire la reglementarea accesului în sediile ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale;
7. Caracteristicile tactico-tehnice a pistolului PM cal. 9 mm, regulile tehnicii securităţii la mînuirea armei de foc – consultarea literaturii şi izvoarelor de specialitate;
8. Susţinerea probelor la pregătirea fizică şi de luptă:
     - alergări 3000 m;
     - alergări 100 m;
     - flotări.