specialist, Direcția Dezvoltare Teritorială

Consiliul Raional Cimișlia
Data limită de aplicare - 12.12.2022, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Administrarea procesului de proiectare, construcție, reconstrucție, reparare și întreținere a rețelelor inginerești în sfera ecologică și salubrizare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Promovarea politicii statului în domeniul ecologiei, construcției, întreținerii şi exploatării rețelelor inginerești şi fondului locativ.
 2. Asigurarea executării calitative a lucrărilor  de construcție, reconstrucție, reparație şi exploatare a sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apei reziduale, de gazificare, de termoficare, salubrizare a localităților, depozitarea şi utilizarea deșeurilor menajere.
 3. Asigurarea calităţii construcției de locuințe şi exploatării fondului locativ proprietate a raionului Cimişlia.
 4. Asigurarea elaborării şi implementării măsurilor ce țin de conservarea resurselor termoenergetice, utilizarea resurselor netradiționale şi renovabile, sistemelor de evidentă şi reglare automată a consumului de energie.
 5. Participarea la elaborarea proiectelor investiţionale, atragerea investiţiilor şi implementarea proiectelor de construcție, reconstrucție, reparație a rețelelor inginerești, salubrizarea a localităților.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 

Studii: superioare,  preferabil în domeniul construcții, ecologie și salubrizare;

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea limbii de stat şi rusă, cunoașterea limbilor de circulație internațională constituie avantaj;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de  iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5310 Lei

Bibliografia concursului

 

- Constituţia Republicii Moldova

- Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

- Legea nr.25/ 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

- Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

- Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

- Legea privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.1996;

- Hotărârea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor şi instalațiilor aferente;

- Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402 din 24.10.2002;                                                          

- Legea   nr.835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului.