specialist în reglementarea regimului funciar, Aparatul primariei

Primăria Dărcăuți
Data limită de aplicare - 13.12.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Promovarea politicii în domeniul relațiilor funciare și cadastru, dezvoltării social-economice a teritoriului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

a. dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare;

b.controlul asupra folosirii raționale a terenurilor; gestionarea problemelor funciare a cetățenilor și Primăriei;

c. asigurarea evidenței contractelor de arendă, vânzării-cumpărării a sectoarelor de teren și repartizarea în natură a sectoarelor de pămînt în proprietate și folosință și demarcarea cu semne de hotar conform modelului stabilit;

d. elaborarea actelor normative (proiecte de decizii).

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- abilități de utilizare a computatorului;

- nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în соmunicare, abilități de comunicare și de lucru în echipă;

-experiență profesională: minimum 1 an de experiență profesională în domeniu, constituie un avantaj.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 4428 Lei

Bibliografia concursului

- Legea privind administrația publică lосаlă nr.436 din 28.12.2006

- Legea privind funcția publică și statutul funcționarului public nr.158 din 04.07.2008

- Legea cu рrivirе la actele normative nr.100 din 22.12.2017

- Codul Funciar nr.828 din 25.12.1991

- Codului Civil al Republicii Moldova nr.1107/2002

- Legea privind prețul normativ și modul de vinzare-cumpărare а pământului nr.1308 din 25.07.1997

- Legea privind rеglеmеntаrеа de stat а regimului proprietății funciare, cadastrul funсiаr de stat și monitoringul funciar nr.1247 din 22.12.1992

- Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998

- Legea privind delimitarea рrорriеtăților publice nr.29 din 05.04.2018

- Legea privind administrarea și deetatizarea proprietații publice nr.12l din 04.05.2007;

- Legea cu рrivire la proprietatea publică а unitililor administrativ-teritoriale nr.523 din 16.07. l999

- Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354 din 28.10.2004

- Hotărârea Guvernului pentru арrоbаrеа Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar general nr.24 din l1.01.1995

- Hotărârea Guvernului privind арrоbаrеа Regulamentului рrivind licitațiile cu strigare și rеduсеrе nr.l36 din 10.02.2009

- Ноtărârea Guvernului pentru арrоbаrеа Regulamentului cu рrivire la modul de transmitere, sсhimbаrе а destinației și schimb de terenuri nr.1l70 din 25.10.2016.