Specialist pentru reglementarea proprietății funciare și cadastru a primăriei Molovata Nouă, primăria

Primăria Molovata Nouă
Data limită de aplicare - 16.11.2022, 12:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Inginerul cadastralo este organizatorul tuturor lucrarilor pe teritoriul primăriei în chestiunile folosirii raţionale şi protecţiei pămînturilor, tinerea cadastrului funciar, realizării reformei funciare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Organizarea şi efectuarea lucrărilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare pe teritoriul primăriei.

2.Pregătirea propunerilor în chestiunile înstrăinării terenurilor, privarea de drepturi a posesorilor funciari, alegerea sectoarelor si stabilirea terenurilor pentru constrctia locativă şi altele.

3.Pregătirea, înregistrarea şi eliberarea în modul stabiit de lege a documentelor juridice posesorilor funciari.

4.Controlul asupra folosirii raţionale  a terenurilor( indiferent de forma de proprietate)

5.Tinerea cadastrului funciar şi monitoringului funciar.

6.Evidenţierea rezerevelor pentru valorificarea si folosirea mai eficientă a terenurilor

7.Organizarea lucrărilor de protecţie a solurilor contra eroziunilor, de valorificare şi sporire a fertilităţii solului

8.Evidenţa orelor de lucru a şomerilor cu statut special.

9.Evidenţa numarului orelor de activităţi de interes comunitar a şomerilorr din familiile benefeciare de ajutor social.

10.Organiyeaza lucrările cu şomerii cu statut special şi şomerii benefeciari de ajutor social .

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau studii medii de specialitate absolvite cu diplomă în domeniu.

Cunoştinşţe de operare PC(MS Office Word, Excel, Internet Explore)

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Personal

Salariul pe funcție

De la 4920 Lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

Codul Funciar LP RM nr.828 din 25.12.1991

LP RM nr.436 din 28.12.2006 privind administratia publica locala

Legea privind preţul normativ şi modul de vinzare-cumparare a pămîntului LP RM nr.1308 din 25.07.1997

Legea cu privire la arendă în agricultură LP RM nr.198 din 25.05.2000

HG RM nr.24 din 11.01.1995

LPRM nr.91 din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publica si delimitarea lor