specialist principal al Direcției Trezoreria Regională Chișinău-bugetul de stat - 2 funcții temporar vacante, Direcția Trezoreria Regională Chișinău-bugetul de stat

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)
Data limită de aplicare - 10.08.2022, 16:30

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la implementarea politicii statului în domeniul bugetar prin coordonarea  şi asigurarea  procesului de executare de casă a bugetului de stat prin sistemul trezorerial.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1.  Reflectarea exactă, transparentă și în termen în evidența contabilă a operațiunilor ce țin de executarea de casă a bugetului de stat efectuate prin trezoreria regională, întocmirea rapoartelor privind executarea de casă a bugetului de stat:
 2. Prelucrarea extraselor din conturile deschise în lei și în valută străină și eliberarea extraselor din conturile curente și a fișelor executării conturilor curente ale autorităților/instituțiilor deservente:
 3. Stabilirea din lista potențialilor beneficiari a persoanelor care vor beneficia de compensații/subvenții
 4. Monitorizarea, verificarea și executarea încasărilor neidentificate.
 5. Participarea la instruirea contabililor autorităților/instituțiilor bugetare deservente:
 6. Acordarea asistenţei consultative autorităților/instituțiilor deservente.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, absolvite cu diploma de licență sau echivalente în domeniul financiar, contabilitate.

Experiența profesională –preferabil 1 an în domeniul solicitat.

Cunoașterea: limbii engleze la nivel B1.

Cunoașterea unei alte limbi de circulație internațională (franceza, germana) este un avantaj.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal
 • Alte modalități -

  Candidații pot depune dosarul de participare la concurs, în format de hîrtie la adresa poştală: mun. Chişinău, str. C.Tănase, nr.7, biroul nr.103 și bir.114 sau pot expedia dosarul în format electronic la adresa de e-mail: resurse.umane@mf.gov.md.

Bibliografia concursului

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă și interviu la funcția vacantă de specialist principal al Secției de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare – specialist principal 

1. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public

2. Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

3. Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.39/1993 cu privire la Trezoreria de Stat;

4. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014;

5. Legea nr.397/ 2003 privind finanțele publice locale;

6. Legea contabilității nr.113/2007;

7. Legea privind achizițiile publice nr.131/2015;

8. Hotărârea Guvernului nr. 696/2017 cu privire la organizarea si funcționarea

Ministerului Finanțelor

9. Ordinul ministrului finanțelor nr.208/2015 privind Clasificația bugetară;

10. Ordinul ministrului finanțelor nr.215/2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor;

11. Ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.