Specialist principal Direcția Administrativ- Financiară, Direcția Administrativ- Financiară

Consiliul Concurenței
Data limită de aplicare - 02.02.2023, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Menținerea și consolidarea managementului financiar și bugetar eficient prind organizarea și asigurarea evidenței contabile, în conformitate cu cadrul legal.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Ținerea evidenței circulației mijloacelor în conturile trezorăriale, în conformitate cu legislația în vigoare.
 2. Asigurarea aplicării și respectarea reglementărilor legale din domeniul achizițiilor publice.
 3. Implimentrea procedurii de gestionare a bunurilor conform destinației ;
 4. Participarea în procesul de elaborare și implementare a politicilor și a documentelor de dezvoltare strategică ale direcției.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare în domeniul economiei, contabilității, finanțe, juridice, administrației publice.

Experienţă profesională: 0-1 ani experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe: Cunoașterea legislației în domeniu, cunoașterea politicilor, precum și a practicilor pozitive în domeniu, cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet, 1C. Cursuri de perfecționare profesională în domeniul constituie un avantaj.

Abilităţi: planificare, organizare, luare a deciziilor, control, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, coordonare, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, negociere.

Atitudini/Comportamente: spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  1. Formularul de participare completat;
  2. Copia buletinului de identitate;
  3. Copiile diplomelor de studii complete (+ anexele) şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
  4. Documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
  5. Cazier judiciar sau declarația pe propria răspundere;
  6. Forma medicală sau declarația pe propria răspundere;
  7. Copia livretului militar.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

Legea 270

Bibliografia concursului

 1. Legea 287 din 15-12-2017 contabilităţii și raportării financiare;
 2. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 216 din  28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar;
 3. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 4. Legea nr.25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 5. Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 60din 29-05-2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea.