specialist principal în cadrul Direcției analiză și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale, Direcția Generală Educație Tineret și Sport

Primăria municipiului Chișinău
Data limită de aplicare - 12.09.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea calității documentelor de politici și a actelor normative cu referire la managementul  educațional

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Participarea la elaborarea politicilor educaționale la nivel local;

2. Analizarea, ex-ante și ex-post, a situației din sistemul educațional municipal în vederea identificării priorităților, asigurării consecutivității și continuității procesului de implementarea a politicilor educaționale;

3.Acordarea consultațiilor metodice privind elaborarea programelor strategice de dezvoltare a sistemului educațional municipal;

4.Asigurarea condițiilor de respectare a cadrului normativ și a conformității politicilor  sectoriale  în instituțiile educaționale;

5. Elaborarea dărilor de seamă/rapoartelor cu privire la activitatea DGETS;

6.Elaborarea materialelor de analiză privind rezultatele monitorizării și impactului implementării politicilor sectoriale;

7.Coordonarea statelor de personal ale instituțiilor de învățământ din subordine.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 Studii: studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul  învățământului, managementului/ politicilor publice

 Experiență profesională: experiență profesională în domeniu de cel puțin 3 ani Avantaj constituie experiență cel puțin un an de vechime în serviciul public.

 Cunoștințe:

- Cunoașterea  legislației în  domeniu;

 - Cunoașterea tehnologiilor informaționale: Microsoft Office Word, Excel,  Power Point;

- Cunoașterea managementului general / educațional;

- Cunoașterea procesului de implementare a  politicilor;

 - Cunoașterea tehnicilor de analiză, ex-ante și ex-post de monitorizare și evaluare a  sistemului educațional;

 -  Cunoașterea unei  limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj.

  Abilități:

-  Proiectare, organizare, dirijare a activităților în domeniul educației;

- Instruire și control;

-  Comunicare eficientă în scris; 

-   Comunicare și lucrul în echipă;

- Monitorizare, coordonare, organizare, evaluare, adaptabilitate, flexibilitate şi rezistenţă la stres;

- Comunicare eficientă, planificare şi organizare a activităţii profesionale;

- Abilități de vorbire: a ține discursuri în fața publicului încât informația sa fie transmisă eficient;

-  Mediere şi aplanare a conflictelor.

 

Atitudini/ comportamente:

 Imparțialitate, empatie, managementul timpului, creativitate, managementul stresului, motivație, inițiativă,  loialitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate,  capacitatea de gândire analitică, disponibilitate la schimbare, tendință spre dezvoltarea profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6320 Lei

Bibliografia concursului

Acte legislative în domeniul serviciului public:

 1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
 2. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018.
 3. Legea nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău”;
 4. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006  ,,Privind administraţia publică locală”;
 5. Legea nr. 158-XVI  din 4 iulie 2008 ,,Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 6. Legea nr. 25 –XVI din 22.02.2008 ,,Privind Codul de conduită al funcţionarului public”;
 7. Legea nr. 133 din 17.06.2016 ,,Privind declararea averii şi a intereselor personale”;
 8. Legea nr. 325 din 23.12.2013 ,,Privind evaluarea integrităţii instituționale”;
 9. Legea nr. 133 din 08.07.2011 ,,Privind protecţia datelor cu caracter personal”.

Acte legislative în domeniul de specialitate:

 1. Codul Educației nr.152 din 17.07.2014; Monitorul Oficial nr. 319 – 324 din 25.10.14;
 2.  Legea nr.435 din 28.12.2006 „ Privind descentralizarea administrativă”;
 3. Hotărârea de Guvern nr. 404 din 16.06.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul învățământului;
 4.  Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”
 5. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1231 din 12.12.2018 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”
 6. Hotărârea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 privind finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea ( modificată prin HG nr.862 din 05.09.2018)