Specialist principal în cadrul Direcției management preșcolar, Direcția generală educație, tineret și sport

Primăria municipiului Chișinău
Data limită de aplicare - 13.12.2021, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Organizarea și asigurarea calității managementului educațional în instituțiile de învățământ preșcolar din municipiul Chișinău

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Monitorizarea/evaluarea implementării  politicilor naționale și locale pe segment de management preșcolar;

2. Monitorizarea procesului de elaborare și implementare a proiectelor de dezvoltare strategică, a planurilor de activitate ale instituțiilor de învățământ preșcolare municipale;

3. Monitorizarea calității serviciilor educaționale oferite de instituțiile de învățământ preșcolar din municipiu și adoptarea acțiunilor de îmbunătățire a acestora;

4. Realizarea managementului instituțional privind asigurarea protecției drepturilor  copiilor;

5. Monitorizarea procesului de înscriere a copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 Studii: superioare și / sau masterat în domeniul pedagogic.

 Experiență profesională:  Experiență didactică și de conducere în sistemul educațional de cel puțin 3 ani. Avantaj constituie experiență cel puțin un an de vechime în serviciul public.

 Cunoștințe:

- Cunoașterea  legislației în  domeniu;

- Cunoașterea tehnologiilor informaționale;

- Cunoașterea unei  limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj.

  Abilități:

-  Proiectare, organizare, dirijare a activităților în domeniul educației;

-  Instruire și control;

-  Comunicare eficientă în scris; 

-  Comunicare și lucrul în echipă;

- Monitorizare, coordonare, organizare, evaluare, adaptabilitate, flexibilitate şi rezistenţă la stres;

-  Comunicare eficientă, planificare şi organizare a activităţii profesionale;

- Abilități de vorbire: a ține discursuri în fața publicului încât informația să fie transmisă eficient;

-  Mediere şi aplanare a conflictelor.

Atitudini/ comportamente:

Imparțialitate, empatie, managementul timpului, creativitate, managementul stresului, motivație, inițiativă,  loialitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate,  capacitatea de gândire analitică, disponibilitate la schimbare, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:

  Certificat medical

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5970 Lei

Bibliografia concursului

Acte legislative în domeniul serviciului public:

 1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
 2. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018;
 3. Legea nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău”;
 4. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind administraţia publică locală”;
 5. Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 ,,Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 6. Legea nr. 25 –XVI din 22.02.2008 ,,Privind Codul de conduită al funcţionarului public”;
 7. Legea nr. 133 din 17.06.2016 ,,Privind declararea averii şi a intereselor personale”;
 8. Legea nr. 325 din 23.12.2013 ,,Privind evaluarea integrităţii instituționale”;
 9. Legea nr. 133 din 08.07.2011 ,,Privind protecţia datelor cu caracter personal”.

 

Acte legislative în domeniul de specialitate:

 

1. Codul Educației nr.152 din 17.07.2014; Monitorul Oficial nr. 319 – 324 din

25.10.14;

2. Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin ordinul Ministerului Educației

nr.861 din 07.09.2015;

3. Hotărârea de Guvern nr.404 din 16.06.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul învățământului;

4. Regulamentul-tip al instituţiei de educaţie timpurie, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.254 din 11.10.2017;

5. Standarde de competență profesională ale cadrelor de conducere din învățământul general, aprobate prin ordinul Ministerul Educației nr. 623 din

28.06.2016;

6. Regulamentul de atestare a cadrelor de conducere, aprobat prin ordinul

Ministerului Educației nr. 454 din 31 mai 2012;

7. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general,

profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1091 din 07.10.2020;

8. Regulamentul sanitar pentru instituțiile de educație timpurie, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.1211 din 04.11.2016;

9. Regulamentul de evidenţă, înmatriculare şi transfer a copiilor cu vârsta de 0-6/7 ani în instituţiile publice de educaţie timpurie de tip general (educaţie ante preșcolară şi învăţământ preşcolar), special, sanatorial şi complexele educaţionale - şcoli primare – grădiniţe din oraşul Chişinău, aprobat prin Ordinul Direcției generale educație,tineret și sport nr. 7/1 din 08.06.2018;

10. Instrucțiunea cu privire la ocrotirea vieții și sănătății copiilor în instituțiile de

educație timpurie, aprobată prin ordinul Ministerul Educației Culturii și Cercetării nr.592 din 26.06.2020;

11. Standarde minime de dotare a instituției de educație timpurie, aprobat prin

Ordinul Ministerul Educației Culturii și Cercetării nr.253 din 11.10.2017.