Specialist principal în cadrul Serviciului garanţii nucleare şi neproliferare , Serviciul garanţii nucleare şi neproliferare

Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice
Data limită de aplicare - 31.03.2023, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Efectuarea activităţilor de analiză, evidenţăşi raportare către conducerea ANRANR, autorităţile centrale a informaţiei relevante Tratatului de neproliferare şi Acordului de Garanţii la acesttratat.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

l. Elaborarea, coordonarea, prezentarea spre aprobare a proiectelor rapoartelor trimestriale,

semestriale şi anuale privind Acordul de Garanţii la Tratatul de Neproliferare, Convenţiei cu

privire la Securitatea Nucleară;

2. Participarea la elaborarea cadrului normativ care stabileşte cerinţele generale pentru

menţinerea regimului de garanții şi neproliferare a armelor nucleare, securităţii nucleare;

3, Gestionarea Registrului național de evidenţă a materialelor nucleare şi actualizarea

lui anuală;

4. Gestionarea registrului rapoartelor surselor orfane identificate şi raportate;

5. Participarea la activitățile de supraveghere la obiectivele nucleare sau obiective ce

produc, stochează sau furnizează echipamente pertinente proliferării armelor nucleare;

6. Monitorizarea, revizuirea după caz, a actelor normative pentru armonizarea lor cu

tratatele şi standardele internaţionale în domeniu.

7. Participarea la supravegherea obiectivelor nucleare sau obiective ce produc,stochează sau

furnizează echipamente pertinente proliferării armelor nucleare.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii superioare de licenţă sau echivalente  în domeniul inginerie mecanică, științe inginerești aplicate, fizică, chimie.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Conceptul de dezvoltare instituțională

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5967 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. nr. 133  din  17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr. 132 din 08.06.2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice;
 • Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, structurii şi efectivului-limită ale acesteia aprobat prin HG nr. 458  din  24.07.2015.
 • Regulamentului sanitar privind asigurarea radioprotecţiei şi securităţii radiologice în practicile de medicină nucleară, aprobat prin HG Nr. 1210 din  03.11.2016 cu privire la aprobarea
 • Regulamentului privind securitatea fizică în activități nucleare și radiologice,  , aprobat prin HG 1268 din 23.11.2016
 • Regulamentului cu privire la transportarea în siguranţă a materialelor radioactive, , aprobat prin HG Nr. 434 din16.07.2015
 • Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, structurii şi efectivului-limită ale acesteia, , aprobat prin HG nr. 458  din  24.07.2015.
 • Regulamentului cu privire la radioprotecţie, securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională, aprobat prin HG Nr. 451 din  24.07.2015.
 • Regulamentului cu privire la managementul deşeurilor radioactive, aprobat prin HG Nr 388 din 26.06.2009.
 • Regulamentului cu privire la autorizarea activităţilor nucleare şi radiologice, aprobat prin HG Nr 727 din 08.09.2014.
 • Regulamentului sanitar privind radioprotecţia şi securitatea radiologică în practicile de radioterapie, aprobat prin HG Nr 632 din 24.08.2011.

 

 • Acte legislative și normative în domeniul de specialitateodul penalCodul de procedură penală. Partea generală (art.1-251)Codul de procedură penală. Partea specială (art.252-562)
 • Cod penal
 • Codul de procedură penală
 • Cod civil
 • Cod  de procedură civilă
 • Cod contravențional
 • Codul muncii
 • Convențiile și tratatele internaționale în domeniu