Specialist principal în cadrul Serviciului juridic, Aparatul Primăriei or. Codru, mun. Chişinău.

Primăria orașului Codru
Data limită de aplicare - 15.07.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei: Asigurarea respectării legislației în vigoare în activitatea consiliului local şi a primăriei.

 

Sarcini de bază
- Asigurarea controlului respectării legislației de către angajaţii primăriei, efectuarea consultarilor
- Reprezintarea intereselor primăriei și consiliului local în toate instanțele de judecată și organele de stat.
- Sistematizarea legislației, actelor normative ale R.M.
- Coordonarea activitatăţii agenților economici din localitate
- Exercitarea funcțiiei secretarului responsabil al comisiei administrative

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Asigurarea controlului respectării legislaţiei de către angajaţii primăriei, efectuarea consultărilor;

reprezentarea intereselor primăriei şi consiliului local în toate instanţele de judecată ţi orgamele de drept;

Sistematizarea legislaţiei, actelor normative ale R.M.;

Coordonarea activităţii agenţilor economici din localitate;

Exercitarea funcţiei secretarului responsabil al comisiei administrative.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Absolvent al învățămîntului superior de specialitate domeniul dreptului.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități -

  Prin poștă, email sau personal. Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului până la data de 15.07.2022, pe adresa: mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8 etajul II, Anticamera Primarului, Tel: 022/766571, ori la adresa electronică: - jurist.codru.primaria@gmail.com

Salariul pe funcție

5930 lei salariu de bază + spor de performanță + tichete de masă

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

-          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-    Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr.33 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

-          Legea integrității nr.82 din 25.05.2017;

-          Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

-    Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;

-          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;

-          Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică şi statutul  funcționarului public".