Specialist principal în direcția Observatorul pieței muncii (prelungire concurs)

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Data limită de aplicare - 15.07.2020, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei: Coordonarea şi executarea sarcinilor legate de cercetări și analize efectuate în cadrul Observatorului Pieţei Muncii.
 
Sarcinile de bază:
1.Cercetarea, analiza, din perspectiva economică, a datelor cu privire la piața forței de muncă.
2.Colectarea și analiza datelor disponibile cu referire la piața muncii și indicatorii economici.
3. Cooperarea cu instituțiile de cercetare în vederea dezvoltării metodologiei de prognoză a pieței muncii și a instrumentelor aferente.
4. Elaborarea rapoartelor, propunerilor și recomandărilor privind îmbunătățirea situației pe piața muncii și domeniile adiacente.
5. Participarea la cercetări externe și evenimente științifice la tematica pieței muncii.
6. Participarea la elaborarea termenilor de referință pentru contractarea cercetărilor externe în domeniul pieței muncii.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de licență sau echivalente în domeniul sociologiei, economiei și statisticii economice.
 
Experienţă profesională: 1an de experienţă profesională în domeniu.
 
Cunoştinţe:
- Cunoașterea legislației în domeniu;
- Cunoștințe de utilizare a computerului: Word, Excel, Power Point, programul de analiză STATA, SPSS.
 
Abilităţi:
Lucru cu informația, analiză și sinteză, cercetare, comunicare eficientă,  elaborare a documentelor, lucru în echipă.
 
Atitudini/comportamente:
Responsabilitate, respect față de oameni, obiectivitate, loialitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  Dosarul de concurs va conţine:
 • formularul de participare (pe site-ul instituţiei anofm.md);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă[1];
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului, în cazul în care candidatul consideră necesar;
 • cazierul judiciar[2] .
 • [1] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. [2]Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Salariul pe funcție

de la 5270 lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea Republicii Moldova cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurării de şomaj nr. 105 din 14.06.2018;
 • Hotărîrea Guvernului nr.990 din 10.10.2018 “ Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă;
 • Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Metodologia cercetării sociologice – Metode și tehnici de cercetare – Ion Cauc , Editura Fundației România de Mâine, București, 2007
 • Abordarea calitativă a socioumanului – Petru Iluț, 1997, Iași, editura Polirom
 • Tehnici de cercetare sociologică – Septimiu Chelcea, Şcoala Naţională De Studii Politice Şi Administrative, Bucureşti – 2001
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 •  Legea nr. 142 din 19.07.2018 cu privire la schimbul de date şi interoperabiltate.