Specialist principal în Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat

Cancelaria de Stat
Data limită de aplicare - 30.05.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Exercitarea controlului administrativ de legalitate al actelor autorităţilor administraţiei publice locale.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

-Exercitarea controlului obligatoriu, sub aspectul legalităţii, a actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale de ambele niveluri;
-Exercitarea controlului sub aspectul legalităţii a actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea persoanelor interesate;
-Contestarea în instanţele de contencios administrativ a actelor administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale cu încălcarea cadrului normativ în vigoare;
-Reprezentarea în instanţele de contencios administrativ a intereselor autorităţii;
-Examinarea petiţiilor ce ţin de competenţa oficiului
-Acordarea asistenţei metodologice şi juridice autorităţilor administraţiei publice locale, la solicitarea acestora.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 La o funcţie publică poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii de bază:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Studii superioare adsolvite cu diplomă de licență sau echivalentă ( domeniul juridic)
Experienţă profesională: minimum 1 an de experienţă profesională în domeniul juridic
Cunoştinţe:  în domeniul dreptului, administraţiei publice, legislaţiei civile, funciare, muncii. Posedă cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, de aplicare a normelor de drept la probleme specifice pentru a elabora soluţii optime
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Bibliografia concursului

 

Constituţia Republicii Moldova
 Acte normative în domeniul serviciului public
-Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
-Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
- Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie
- Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale
- Legea integrității nr.82/2017
- Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
- Legea nr.155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice
- Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public
           
            Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
- Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern
- Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate
- Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative
-Legea nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică
-Hotărîrea Guvernului nr.657/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi       funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat
 
            Acte normative în domeniul administraţiei publice locale 
-Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă
-Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală
-Legea nr.438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
-Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
-Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local
-Legea nr.457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale
-Legea nr.397/2003 privind finanţele publice locale
-Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale
 
Acte normative în domeniul de specialitate
-Codul de procedură civilă a Republicii Moldova nr.225/2003
-Codul administrativ al Republicii Moldova 116/2018
-Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003
-Hotărîrea Guvernului nr.845/2009 cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat