Specialist principal în Secția relații internaționale, Direcția comunicare și relații internaționale

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
Data limită de aplicare - 20.10.2021, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la elaborarea, coordonarea și implementarea proiectelor de asistență tehnică în domeniul proprietății imntelectuale, dezvoltarea și menținerea relațiilor de cooperare cu partenerii externi, oficiile naționale de PI, alte organizații și instituții de profil din exterior.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Elaborarea propunerilor pentru proiecte și programe cu finanțare externă, identificarea surselor de finanțare și partenerilor de implementare;
 • Participarea la implementarea, coordonarea și monitorizarea realizării proiectelor;
 • Elaborarea și prezentarea rapoartelor și asigurarea traducerii documentelor de proiect;
 • Participarea la procesul de negociere a acordurilor, programelor și planurilor bilaterale cu partenerii  externi și asigurarea implementării în termen a angajamentelor asumate;
 • Pregătirea informațiilor, întocmirea rapoartelor și altor documente în domeniul de competență;
 • Participarea la organizarea și desfășurarea evenimentelor bilaterale și internaționale organizare de AGEPI.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul managementului proiectelor,  dreptului internațional, relațiilor internaționale.
 
Experienţă profesională: cel puţin 1 an de experienţă profesională în domeniul relevant (relații internaționale, managementul proiectelor, drept internațional).
 
Cunoştinţe:
• cunoașterea legislaţiei în domeniu;
• cunoașterea limbilor: română (nivel excelent), engleză (nivel avansat);
• cunoștințe în managementul proiectelor;
• cunoașterea principiilor de activitate a instituțiilor publice și organizațiilor internaționale;
• cunoștințe în accesarea programelor și fondurilor de asistență, inclusiv Horizont 2020, Taiex,  Twinning, etc.
• aptitudini de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
• cunoștințe de comunicare, negociere și lucru în echipă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Salariul pe funcție

5970 lei

Bibliografia concursului

• Constituţia Republicii Moldova;
• Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 30 august 2017.
Acte normative în domeniul serviciului public:
• Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
• Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
• Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
• Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității;
• Codul administrativ al Republicii Moldova;
• Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional.
• Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:
• Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern;
• Legea nr. 98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
Acte normative în domeniul de specialitate:
• Strategia Națională în domeniul proprietății intelectuale pînă în anul 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.880 din 22.11.2012;
• Legea cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 114 din 03 iulie 2014;
• Legea cu privire la tratatele internaționale ale RM nr. 595 din 24 septembrie 1999;
• Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014;
• Planul Național de Implementare a Acordului de Asociere (aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1472 din  30.12.2016.