Specialist principal (perioadă nedeterminată), Direcţia stabilirea pensiilor și alocațiilor Casa Teritorială de Asigurări Sociale sect. Centru, mun.Chișinău

Casa Națională de Asigurări Sociale
Data limită de aplicare - 10.10.2022, 15:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Realizează politicile statului pentru garantarea drepturilor sociale ale cetățenilor prin stabilirea și reexaminarea pensiilor, alocațiilor sociale de stat, alocaţiilor lunare de stat, alocaţiilor lunare de stat pentru merite deosebite faţă de stat şi indemnizaţiilor în cazul decesului unuia dintre soţi, precum și evidența acestora în teritoriul respectiv.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Realizarea activităţilor ce ţin de recepţionarea documentelor pentru stabilirea şi reexaminarea pensiilor şi alocaţiilor;
 • Realizarea activităţilor de prelucrare a documentelor pentru stabilirea şi reexaminarea pensiilor şi alocațiilor;
 • Prelucrarea documentelor/informaţiilor pentru suspendarea, reluarea şi prelungirea dreptului la pensii și alocații, şi întreprinderea măsurilor întru restituirea sumelor încasate necuvenit;
 • Informarea eficientă a populaţiei din teritoriul deservit privind stabilirea şi reexaminarea pensiilor şi alocațiilor;
 • Examinarea petiţiilor şi adresărilor ce ţin de stabilirea şi reexaminarea pensiilor şi alocaţiilor, cu întocmirea răspunsurilor.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: 

- Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul administraţiei publice, drept, economie, finanţe, contabilitate,

- Cursuri de perfecţionare profesională (cursuri de specializare în domeniul administraţiei  publice,   comunicării organizaţionale).

Experienţă  profesională: Minimum 1 an de experiență profesională în domeniu.

 Cunoştinţe:

-  Cunoaşterea limbii de stat și a limbii ruse la nivelul prevăzut de legislaţia privind funcţionarea  limbilor pe teritoriul R.M;

-   Cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

Abilități:

Cunoştinţe de utilizare a computerului

Atitudini/ Comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6320 Lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative  în domeniul serviciului public
Legea nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public.
Legea nr.25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr. 133 /2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
Legea nr.133 /2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Acte normative  în domeniul  administraţiei  publice  centrale
Legea nr.136 / 2017  cu privire la Guvern
Lege nr.100 /2017 cu privire la  actele  normative 
Acte normative  în domeniul  de  specialitate
Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489/ 1999
Legea privind  sistemul public de pensii nr.156/ 1998
Hotărîrea Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr.230 /2020.

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului administrării Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale nr. 399/2021