Specialist principal (perioadă nedeterminată), Direcţia statistică şi cheltuieli de organizare Direcţia generală planificare bugetară , Direcţia statistică şi cheltuieli de organizare, Direcţia generală planificare bugetară

Casa Națională de Asigurări Sociale
Data limită de aplicare - 07.12.2022, 15:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la administrarea și gestionarea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat prin realizarea procesului de estimare, analiză, planificare, precum și de respectare a cheltuielilor administrative a sistemului public de asigurări sociale în cadrul elaborării bugetului asigurărilor sociale de stat și efectuează monitorizarea și totalizarea datelor statistice privind contingentul beneficiarilor de prestații sociale stabilite de către CNAS în scopul analizei și raportării executării bugetului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Analizarea propunerilor subdiviziunilor Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru prognozarea cheltuielilor de administrare a sistemului public de asigurări sociale pe termen mediu şi anual;
 2. Efectuarea calculelor, elaborarea informaţiilor necesare pentru prognozarea cheltuielilor de administrare a sistemului public de asigurări sociale pe termen mediu şi anual, conform cerinţelor actelor normative;
 3. Analiza executării cheltuielilor de administrare  a sistemului public de asigurări sociale, aprobate în Devizele de cheltuieli şi conlucrarea cu subdiviziunile Casei Naţionale de Asigurări Sociale  din perspectiva necesităţii precizării/rectificării indicatorilor aprobaţi;
 4. Monitorizarea procesului de totalizare şi sintetizare a datelor statistice privind contingentul de beneficiari de prestaţii sociale, analiza acestora, precum şi elaborarea şi prezentarea Raportului privind îndeplinirea planului de contingente.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: 

 • Superioare, licenţă sau echivalente, specialitatea economie, finanţe;
 • Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul finanţelor publice, etc.

Experienţă  profesională

Minim 1 an de experienţă profesională în domeniu

Cunoştinţe:

Legislaţia în domeniu; Limba de stat; Limba de circulaţie internaţională (nivel B2);

Abilităţi de utilizare a computerului.

Abilităţi: Abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luarea deciziilor, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionarea  problemelor, aplanarea conflictelor, comunicare eficientă, control, evaluare.

Atitudini/ Comportamente: Respect faţă de oameni, amabilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal
 • Alte modalități -

Salariul pe funcție

De la 7870 Lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative  în domeniul serviciului public
Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public.
Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Acte normative  în domeniul  administraţiei  publice  centrale
Legea nr.136/2017  cu privire la Guvern
Lege nr.100/2017 cu privire la  actele  normative 
Acte normative  în domeniul  de  specialitate
Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale
Legea nr.156/1998 privind  sistemul public de pensii
Hotărârea Guvernului nr.230  din 10.04.2020 cu privire organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale
Hotărârea Guvernului nr. 399/2021 pentru aprobarea Regulamentului administrării Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale