Specialist principal (perioadă nedeterminată), Secţia monitorizarea procedurilor administrative şi contencios administrativ, Direcţia Juridică

Casa Națională de Asigurări Sociale
Data limită de aplicare - 21.01.2022, 15:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei: participarea în cadrul derulării procedurilor de insolvabilitate a plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.
 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:


- Înaintarea cererilor de validare a creanţelor agenţilor economici aflaţi în procedura de insolvabilitate.
- Asigurarea participării la adunările creditorilor.
- Examinarea petiţiilor, sesizărilor, plîngerilor.
- Reprezentarea intereselor CNAS  în instanţele de judecată şi alte organe

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: 
- superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul jurisprudenţei;
- cursuri de perfecţionare în domeniul asigurărilor sociale, administraţiei publice,   juridic.
Experienţă  profesională:  1 an de experienţă în domeniul juridic sau în serviciul public.
 
Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel;
Abilităţi: lucru cu informaţia, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă   Atitudini/ Comportamente: respect, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal
 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Salariul pe funcție

5970,00 lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative  în domeniul serviciului public
Legea nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public.
Legea nr.25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr. 133 /2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
Legea nr.133 /2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Acte normative  în domeniul  administraţiei  publice  centrale
Legea nr.136 / 2017  cu privire la Guvern
Lege nr.100 /2017 cu privire la  actele  normative 
Acte normative  în domeniul  de  specialitate
Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489/1999
Legea privind  sistemul public de pensii nr.156/1998
Hotărîrea Guvernului nr.230 /2020 cu privire organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale

Hotărârea Guvernului nr. 399/2021pentru aprobarea Regulamentului administrării Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225/2003

Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018

Legea insolvabilității nr.149/2012