Specialist principal, responsabil de domeniul juridic Secția juridică și resurse umane, Secția juridică și resurse umane

Aparatul preşedintelui raionului Dubăsari
Data limită de aplicare - 10.06.2022, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea asistenței juridice subdiviziunilor structurale ale Aparatului președintelui raionului, precum și reprezentaterea și apărarea intereselor Consiliului raional Dubăsari și a Președintelui raionului în fața instanțelor de judecată de toate nivelurile în modul stabilit de legislație.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Consultarea și acordarea asistenței juridice și informaționale în soluționarea litigiilor tuturor subdiviziunilor Aparatului președintelui raionului și cetățenilor pe probleme ce țin de activitatea Consiliului raional Dubăsari și a președintelui raionului;
 2. Organizarea și exercitarea controlului asupra îndeplinirii actelor legislative și normative în cadrul Autorității executive din subordinea Consiliului raional Dubăsari;
 3. Conceperea, redactarea, înregistrarea, evidența și avizarea contractelor individuale de muncă și de orice altă natură încheiate cu persoane fizice și juridice;
 4. Reprezentarea intereselor Consiliului raional Dubăsari și a subdiviziunilor Aparatului președintelui raionului în instanțele judecătorești.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare absolvite, de licență sau echivalente în domeniul juridic.

Experiența profesională: cel puțin 1 an de experiență în domeniul aferent funcției publice.

Cunoștințe: legislația în domeniu și specificul de activitate a autorității administrației publice locale

Abilități: de analiză și sinteză, organizare, comunicare, lucrul cu informația și cu mijloacele tehnice de birou, de operare la calculator (Word, Excel, Power Point și Internet).

Atitudini: spirit de inițiativă, disciplină, responsabilitate, respect față de oameni.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5930 Lei

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova

Codul administrativ al Republicii Mildova nr.116/2018

Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002

Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public

HG nr.201/2009 privind punerea ăn aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcâionarului public

Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public

Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale

Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrității instituționale

Legea nr.90/2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției

Legea nr.436/2006 privind administrațuia publică locală

Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă

Legea nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică

Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional

Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

HG nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a Prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.