Specialist principal Serviciul contabilitate DFB, Serviciul contabilitate DFB

Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură
Data limită de aplicare - 10.01.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea ținerii evidenței contabile a operaţiunilor economice prin aplicarea actelor normative în vigoare în scopul asigurării întreţinerii instituţiei.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1) Asigurarea plăţilor lunare ale retribuirii muncii și indemnizaţiilor din contul mijloacelor bugetului de stat  în conformitate cu actele normative în vigoare.
2) Asigurarea perfectării calculelor fondului de retribuire a muncii a instituției în cadrul procedurii elaborării propunerilor de buget.
3) Asigurarea prezentării formularelor statistice, fiscale, sociale, medicale aferente retribuirii muncii.4) Asigurarea evidenței contractelor de furnizare a bunurilor și serviciilor.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul domeniul economico-financiar, contabil.
Cunoștințe:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
- Cunoaşterea practicilor pozitive în domeniul ajustării legislaţiei la cerinţele UE;
- Abilități de utilizare a computerului, Excel, 1C – obligatoriu și alte programe.
Abilități: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, control, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, instruire, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
Experiență profesională: 02 ani experiență profesională în domeniu, preferențiabil în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5970 Lei

Bibliografia concursului

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;
- Legea integrității nr. 82/2017;
- Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
- Legea contabilității nr.113/2007;
- Legea nr.181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar – fiscale;
- Legea nr.289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale;
- Cod nr.1163/1997 Codul fiscal;
- Cod nr.154/2003 Codul muncii;
- HG nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
- HG nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova;
- HG nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea IP AIPA;
- Ordin nr. 216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.