Specialist principal Serviciul resurse umane din cadrul Direcției management instituțional, AGENȚIA REZEVE MATERIALE

Agenția Rezerve Materiale
Data limită de aplicare - 10.01.2023, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Formarea și menținerea unui corp de funcționari publici profesioniști prin implimentarea politicilor și procedurilor moderne de personal în vederea realizării optime a obiectivelor Agenției.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1.  

  SERVCIUL RESURSE UMANE

   

  4.1 Specialist principal – perioadă nedeterminată 

   

  Scopul general al funcţiei:

  Formarea și menținerea unui corp de funcționari publici profesioniști prin implimentarea politicilor și procedurilor moderne de personal în vederea realizării optime a obiectivelor Agenției.

   

  Sarcinile de bază:

  1. Organizarea și managementul activității serviciului;

  2. Elaborarea și prezentarea proiectelor de acte administrative cu privire la personal și la procedurile de pesonal;

  3. Asigurarea întocmirii conforme a avizelor la proiectele de acte normative cu incidență în domeniul administrării funcției publice și a funcționarilor publici, politicilor și procedurilorde personal și a reglementărilor generale a raporturilor de muncă;

  4. Coordonarea implementării procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, implimentarea procesului de dezvoltare profesională a funcționarilor publici;

   

   

   

  5. Asigurarea realizării conforme a politicilor și a procedurilor de personal în domeniul încadrării în funcția publică, integrării funcționarilor debutanți în funcția publică, organizării și desfășurarii perioadei de probă pentru funcționarii publici debutanți, dezvoltării profesionale și evaluării activităților funcționarilor publici debutanți din cadrul Agenției;

  6. Asigurarea procesului de elaborarea și aprobare a Statului de personal, precum și participarea la elaborarea schemei de încadrare a Agenției, întocmirea și prezentarea organelor de statistică, Cancelariei de Stat a rapoartelor periodice.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscute și echivalate pe teritoriu republicii Moldova, preferabil în domeniul managementului resurselor umane, administrației publice, drept.

Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.

Cunoștințe:

-Cunoașterea legislației în domeniu;                             

-Cunoașterea domeniului de management strategic al resurselor umane;

-Cunoașterea  politicilor și procedurilor eficiente de personal, precum și a practicilor pozitive naționale și de peste hotare în domeniu;

-Cunostințe de operare la calculator;

- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel B1 constituie un avantaj.

Abilităţi: abilități manageriale: a planifica, a organiza, a negocia, a convinge, a motiva, a coordona, a monitoriza, a instrui, a prezenta, a controla, a lucra cu informația, a lua decizii de analiză și sinteză, elaborarea documentelor, a argumenta, a comunica eficient (verbal și în scris), a aplana situații de conflict, mobilizare de sine și de echipă, a negocia, a forma și a lucra în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect față de oameni, receptivitate față de idei noi, obiectivitate, loialitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7000 Lei

Bibliografia concursului

Bibliografia generală a concursului:

     -   Constituţia R.M.

     -   Codul civil al R.M.,

 • Codul Muncii al R.M,

     -   Codul de procedură civilă nr. 225 din 30.05.2003,

     -   Codul contravențional nr. 218 din 24.10.2008,

     -   Codul administrativ nr. 216 din 01.04.2019.

Acte normative în domeniul serviciului public:

-         Legea nr. l58-XVI  din  04.07.2008  cu privire  la funcţia publică  şi  statutul funcţionarului public;

-         Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-         Legea nr. 133 din 01.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-         Legea nr. 82 din 25.05.2017 a integrității;

-         Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar;

-         Legea 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;

-         Hotărîrea de Guvern nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

-        Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 

Acte normative din domeniul de specialitate pentru funcția de

Specialist principal,  Serviciu Resurse Umane, Direcția management instituțional

    - Constituţia Republicii Moldova;

        - Codul Muncii al R.M.;

        - Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

         - Hotărîrea Guvernului nr. 201 din  11.03.2009  pentru  punerea  în  aplicare  a prevederilor Legii  nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

          - Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr.  133 din 17 iulie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

          - Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;

          - Legea nr. 245 din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat;

          - Legea nr. 270 din 23.11.2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

   -  Hotărîrea Guvernului nr. 946 din 03.10.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Rezerve Materiale.