Specialist principal ST Cahul, Secție teritorială Cahul

Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură
Data limită de aplicare - 21.02.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la realizarea misiunii Agenției, implementînd în teritoriu sistemul existent de subvenţionare în agricultură privind aplicarea pîrghiilor și mecanismelor de acordare a subvenţiilor, în concordanță cu cerințele legislației în vigoare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Contribuirea la elaborarea și implementarea politicii de subvenţionare în agricultură conform strategiei Agenţiei.

2.Recepţionarea dosarelor de solicitare a sprijinului financiar pentru fiecare submăsură în parte și verificarea autenticității documentelor prezentate de către producătorii agricoli prin contrapunerea acestora cu originalele, în ordinea recepţionării dosarelor.

3.Introducerea informaţiei din dosare în registrul electronic al Agenţiei şi pregătirea dosarelor în scopul prezentării acestora spre examinare Direcției administrarea și aprobarea proiectelor (în continuare – DAAP).

4.Efectuarea verificărilor pe teren a proiectelor care vor beneficia de sprijin financiar din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli, în vederea asigurării, identificării şi controlului cheltuielilor realizate.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, de licență sau echivalente, în domeniul economic, drept, tehnic, agricol.
Cunoștințe: - de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
                   - legislaţia în domeniu.
Experiență profesională: min 02 ani experiență profesională în domeniu, preferinţă în serviciul public.
Abilități: planificare, organizare, control, elaborare a documentelor, comunicare eficientă etc.
Atitudini: respect faţă de oameni, diplomaţie, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5929 Lei

Bibliografia concursului

- Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarul public;

- Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;

- Legea integrității nr. 82/2017;

- Legea nr. 276/2016  cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural;

- HG nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor FNDAMR;

- HG nr. 507/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din FNDAMR;

- HG nr. 476  din  18.10.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea subvenţiilor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;

- HG nr.985 din 22.12.2020 cu privire la aprobarea Programului de îmbunătățiri funciare;

- HG nr.836 din 18.11.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea de plăți directe per cap de animal;

- HG nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea IP AIPA