Specialist principal , Direcția Promovarea Imaginii de Țară

Agenția de Investiții
Data limită de aplicare - 18.08.2022, 13:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la realizarea misiunii și a obiectivelor strategice ale Agenției de Investiții prin implementarea politicilor statului în domeniile de promovare a imaginii țării 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Participarea la elaborarea proiectelor de regulamente, instrucţiuni ce ţin de domeniul de activitate al direcţiei.
 • Efectuarea cercetărilor continue a publicațiilor și resurselor informaționale, privind evoluţia economiei mondiale în vederea identificării modalităților, platformelor și instrumentelor pentru promovarea programelor și inițiativelor în conformitate cu responsabilitățile funcționale din mandatul Agenției, precum și activități de poziționare, promovare a brandului de țară, branduri sectoriale etc
 • Suport în elaborarea materialelor informaționale și promoționale ce vizează promovarea Republicii  Moldova drept ofertă investițională, de export și turism.
 • Organizarea și participarea la proiecte de comunicare și campanii de informare și promovare a imaginii țării pe plan local și cel internațional
 • Suport în elaborarea conceptelor și platformelor de promovare a  imaginii țării pentru atragerea investițiilor străine, promovare export și turism
 • Suport în dezvoltarea brandurilor deținute de Agenția de Investiții, precum și monitorizarea continuă a utilizării corecte a identităţii vizuale instituţionale pe toate platformele de comunicare
 • Suport în elaborarea ghidurilor şi suporturilor informaţionale pentru respectarea identităţii vizuale ale Agenției de Investiții și brandurilor deținute.
 • Scrierea și editarea materialelor de comunicare interne și externe, cum ar fi newsletter-ele interne, comunicatele de presă, informări interne, interviuri etc.
 • Coordonarea activităților de plasare a comunicațiilor Agenției în sursele mass media și online, asigurând relaționarea eficientă cu reprezentanții media.
 • Suport în elaborarea agendei de comunicare a conducerii Agenției și facilitează implementarea acesteia prin elaborarea mesajelor-cheie de comunicare, precum și asigură difuzarea externă și internă a acestora.
 • Realizarea rapoartelor cu datele relevante colectate din mass-media privind activitatea Agenției de Investiții
 • Reprezintă persoana de contact pentru presa locală și națională cu  asigurarea menținerii relațiilor cu jurnaliștii și stabilirea de relații noi, dacă este cazul.
 • Gestionarea solicitărilor interne și externe referitoare la aparițiile media ale reprezentanților Agenției de Investiții

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Experiență Profesională: experiență profesională în domeniile de competență a Direcției Promovarea Imaginii Țării a Agenției de Investiții, constitue un avantaj.
 • Studii obligatorii: Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției Promovarea Imaginii Țării a Agenției de Investiții: știențe ale comunicării, economie, marketing.
 • Studii preferabile (adițional la cele obligatorii): Studii de master în domeniul specializării de la ciclu de licență, sau master în  administrație publică, sau master în management.

Notă: * Se acceptă persoane cu studii similare în domeniu, absolvite conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământ superior (în vigoare din 28.06.2017)

 • Competențe și Abilități (conform Matricei interne de Competențe)/ Comportamente:
 • Abilitatea de a însuși/adapta rapid
 • Flexibilitate, concentrare asupra mai multor sarcini concomitent
 • Orientare spre client (intern/extern)
 • Orientare spre rezultat (perseverență)
 • Relaționare interpersonală
 • Abilitatea de a soluționa probleme
 • Agilitate în administrare
 • Agilitate strategică
 • Managementul riscului
 • Managementul proceselor
 • Perspicacitate în business
 • Comunicare și prezentare
 • Atitudini:
 • Inițiativă
 • Imparţialitate
 • Integritate profesională
 • Evitarea conflictelor de interese
 • Conduită morală şi profesională desăvârşită
 • Diplomaţie, creativitate, disciplină
 • Rezistenţă la efort şi stres

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Curriculum Vitae
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:

  formularul de participare

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6350 Lei (Salariul net)

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova;Acte normative în domeniul serviciului public și administrației publice centrale:
Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Codul Muncii al Republicii Moldova (Legea nr. 154 din 28.03.2003);
Codul administrativ al Republicii Moldova (Legea nr. 116 din  19.07.2018);
Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informație;
Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decisional;
Legea nr. 325 din 23.12.2013 cu privire la testarea integrității profesionale;
Legea nr. 82 din 25.05.2017 cu privire la integritate,
Legea nr. 136 din 07 iulie 2017 cu privire la Guvern;
Legea nr.100 din 22 decembrie 2012 cu privire la actele normative;
Lege cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător nr.81-XV din 18.03.2004;
Legea nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător;
Legea Nr. 131 din 03-07-2015 privind achiziţiile publice;
 
Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Hotărârea Guvernului nr. 322 din 17.04.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de Investiții;
Hotărârea Guvernului cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară nr. 1345  din  24.11.2006;
Hotărârea Guvernului nr.98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
Hotărârea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 ,,Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici”;

http://pomulvietii.md/