Specialist principal, Serviciul achiziții publice și logistică

Comisia Electorală Centrală
Data limită de aplicare - 26.08.2021, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Coordonarea procesului de planificare corespunzătoare a necesităților de bunuri/servicii/lucrări. Asigurarea desfășurării procedurilor de achiziții publice conform cadrului normativ în vigoare. Evidența executării contractelor încheiate și controlul gestionării eficiente a necesităților achiziționate pentru Comisie. 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea proiectelor de acte normative şi legislative în domeniul atribuit;
 2. Examinarea petiţiilor şi demersurilor persoanelor fizice sau juridice, precum şi a contestaţiilor parvenite, cu elaborarea proiectelor de hotărîri/scrisori pe marginea acestora; 
 3. Identificarea și estimarea necesităților Comisiei pentru anul următor celui de gestiune.
 4. Asigurarea desfăşurării procedurilor de achiziţii publice pentru necesităţile Comisiei;
 5. Reprezentarea Comisiei în procesele aflate pe rol în instanţa de judecată.
 6. Organizarea sistemului de primire a materiilor prime, materialelor, produselor achiziționate, etc. de la partenerii comerciali, recepţia bunurilor dacă acestea corespund calitativ şi cantitativ cu datele înscrise în documentele de însoţire, precum și păstrarea și gestionarea acestora.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, preferabil în domeniul achizițiilor, științelor economice, drept sau administrație publică.

Cerințe specifice minime:

-     1 an de experienţă profesională în domeniu;

-     abilităţi de utilizare a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă sau certificat privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 semnate de conducătorii autorității/instituției sau de șeful subdiviziunii resurse umane, adeverite prin ștampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul (ordin, dispoziție) care confirmă vechimea în muncă
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6477 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Codul Electoral al Republicii Moldova nr. 1381 din 21 noiembrie 1997;
 • Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr. 90 din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decisional;
 • Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achizitiile publice;
 • Regulamente și instrucțiuni menite să perfecționeze procedurile electorale aprobate de către Comisia Electorală Centrală și plasate pe site-ul oficial: www.cec.md, la rubrica “Cadrul normativ”.