Specialist principal, Direcția evaluarea de mediu și expertiză ecologică

Agenția de Mediu
Data limită de aplicare - 23.02.2022, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Implementarea politicilor de prevenire a poluării mediului de la activitățile planificate, contribuind la prevenirea sau minimizarea eventualului impact direct, indirect sau cumulativ al obiectelor și activităților economice preconizate asupra mediului înconjurător, componentelor lui, ecosistemelor și sănătății populației.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Examinarea cererilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activităților planificate (proiecte publice și private ) cu elaborarea deciziilor asupra necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului sau expertizei ecologice.
 2. Examinarea și coordonarea Programelor EIM și elaborarea avizelor de coordonare asupra acestora.
 3. Examinarea Documentației EIM, participarea la consultările publice și elaborarea Acordului de Mediu asupra acesteia.
 4. Examinarea documentațiilor de proiect pentru construcţia, extinderea, reconstrucţia, reutilarea, modernizarea, reprofilarea, conservarea, demolarea şi lichidarea obiectelor, care nu au fost supuse evaluării impactului asupra mediului și elaborarea Avizelor expertizei ecologice.
 5. Participarea în cadrul procesului de coordonare a amplasamentelor și de autorizare a construcțiilor prin eliberarea avizelor de mediu corespunzătoare.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, de licență sau echivalentă, în domeniul științelor mediului.

Experienţă profesională: minim 1 an de experiență profesională în domeniu.

Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu; cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice; cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet, sisteme informaționale etc.

Abilități: abilităţi de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, luare a deciziilor, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:
  • cazier judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5970 Lei

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public:

Constituţia Republicii Moldova;

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018;

Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație;

Legea nr. 158 –XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr. 82 din  25.05.2017 integrităţii;

Legea nr. 100 din 22.12.2017 privind actele normative;

Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr.1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător;

Legea nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică;

Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;

Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;

Legea nr. 11 din 02.03.2017 privind evaluarea strategică de mediu;

Hotărârea  Guvernului  nr.  549  din  13.06.2018  cu  privire  la  constituirea,  organizarea  și funcționarea Agenției de Mediu.