specialist principal, Sectia Fondul de stat de informatii privind subsolul

Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale
Data limită de aplicare - 20.01.2022, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Înregistrarea, păstrarea și restaurarea materialelor Fondului de stat de informații privind subsolul

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Organizarea procesului de colectare, evidență, păstrare și utilizare a informației geologice.
 2. Verificarea corecpunderii întocmirii și prezentării formularului 7-gr și întocmirea balanței de stat a apelor subterane.
 3. Completarea hărților cercetării hidrogeologice și geologice.
 4. Ținerea și completarea cadastrului tuturor sondelor de forare pentru apă.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, de licență sau echivalente, în domeniul geologiei

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5970 Lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

       Acte normative în domeniul serviciului public

 1. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public.
 2. Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.

 

Acte normative în domeniul de specialitate

   1. Codul subsolului   nr.3/ 2009 

   2. Hotărârea Guvernului nr.570/2009 cu privire la aprobarea unor acte normative în vederea implementării prevederilor Codului subsolului.

    3. Hotărârea Guvernului nr. 646/2010 cu privire la aprobarea listei substanțelor minerale utile de importanță națională.

    4. Hotărârea Guvernului nr.185/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a normativelor și de compensare a cheltuielilor pentru lucrările de prospecțiuni și exploatări geologice, realizate din contul mijloacelor bugetului de stat.           

    5. Hotărârea Guvernului nr.485/2009 cu privire la aprobarea   Regulamentului Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale.