Specialist principal, Direcția relații internaționale și integrare europeană, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Data limită de aplicare - 24.11.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Coordonarea și monitorizarea implementării angajamentelor Republicii Moldova față de Uniunea Europeană, stipulate în tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, în special în domeniul Măsurilor Sanitare și Fitosanitare.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea și monitorizarea implementării acțiunilor incluse în Agenda de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană pe segmentul Măsurile Sanitare și Fitosanitare și altor angajamente în cadrul Acordului de Asociere și a Acordului de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană;
 2. Elaborarea rapoartelor privind progresele înregistrate de structurile din domeniul, solicitate în cadrul programelor de monitorizare din parte Comisiei Europene;
 3. Asigurarea schimbului de informații cu instituțiile Uniunii Europene, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și alte instituții publice centrale implicate în procesul elaborării poziției Republicii Moldova;
 4. Acordarea suportului pentru pregătirea și participarea ANSA la activitățile și ședințele Instituțiilor Europene și a misiunilor Comisiei Europene în Republica Moldova, în domeniul de activitate și monitorizarea rapoartelor acestora.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice: Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu relații internaționale.

Cunoașterea unei limbi de circulație internațională nivel C1 (engleza), alte limbi de circulație internațională vor constitui un avantaj (franceza, germana, spaniola), cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice.

Experiență profesională:  1 an experiență profesională în domeniu.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, abilităţi de utilizare a computerului, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: integritate profesională, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională si autoperfecționare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Formularul de participare, declarația pe propria raspundere și acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante sunt  indicate pe pagina ANSA ,www.ansa.gov.md, rubrica: funcţii vacante, modulul: funcții publice vacante.

  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante:

  Candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățământ acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificat de recunoaștere, echivalare și autentificare, act eliberat de către Ministerul Educației și Cercetării, după caz.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6670 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Legislația în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr.25/2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public.
 • Legea 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.
 • Legea integrității  nr. 82/2017.

      ·     Legislația în domeniul de specialitate

 • Hotărârea Guvernului nr. 600/2018 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor 
 •  Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară;
 • Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor;
 • Legea Nr. 228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară;
 • Legea  Nr. 422/2006  privind securitatea generala a produselor;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 1150/2017 „Cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2018-2022”;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 1125/2010 „cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Republicii Moldova privind implementarea Recomandărilor Comisiei  Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană”
 • Hotărârea Guvernului  nr. 1472/2016 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017–2019”;
 • Hotărârea Guvernului nr. 377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului  de coordonare și management al asistenței externe.
 • Codul Civil al Republicii Moldova.
 • Codul de Procedură civilă al Republicii Moldova;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Codul Administrativ al Republicii Moldova.
 • Alte surse de informare

           https://ec.europa.eu/

           www.oie.int.

           www.ippc.int

           www.eppo.int

           www.wto.org