Specialist principal, Direcția finanțe și contabilitate

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Data limită de aplicare - 27.09.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Coordonarea și utilizarea resurselor financiare-bugetare prin asigurarea controlului asupra circulației și folosirii corecte a tuturor valorilor materiale, ținerea evidenței mijloacelor fixe a Agenției.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea prezentării propunerilor pentru rectificarea bugetului aprobat a Agenției și urmărirea încadrării în termen în ceia ce privește înaintarea acestora către Ministerul Finanțelor;
 2. Participarea la întocmirea rapoartelor financiare, statistice, precum și alte rapoarte ale instituției;
 3. Asigurarea respectării normelor emise de Ministerul Finanțelor cu privire la întocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru ținerea evidenței mijloacelor fixe a Agenției;
 4. Asigurarea corectitudinii și plenitudinii înregistrărilor contabile privind calcularea uzurii mijloacelor fixe și activelor nemateriale a Agenției;
 5. Monitorizarea aplicării legislației în domeniul asigurării integrității bunurilor subdiviziunilor teritoriale și centrale ale ANSA, inclusiv cu participarea în comisia de inventariere;
 6. Asigurarea arhivării documentelor cu privire la evidența bunurilor din cadrul Agenției și protecția datelor cu caracter personal.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalente în domeniul finanțe și buget. Cunoașterea programului 1-C, contabilitate pentru instituțiile bugetare și alte programe. Cunoașterea managementului financiar.

Experiență profesională: 1 an de experiență profesională în domeniu, preferabil experiență în serviciul public.

Abilități: analiză și sinteză, elaborare a documentelor, instruire, organizare, coordonare, control, negociere, de lucru cu informația, soluționarea problemelor, comunicare eficientă, cunoașterea Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet.

Atitudini/comportamente: integritate profesională, respect fată de oameni, receptivitate față de idei noi, obiectivitate, loialitate, tendință spre dezvoltare profesională si autoperfecționare continuă, spirit de inițiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Certificat de recunoaștere și echivalare a diplomelor de studii , după caz.

  Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

  Formularul de participare la concurs, Declarația pe propria răspundere și Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt atașate  pe pagina oficială ANSA, Compartimentul: funcții publice, Modulul: Funcții publice vacante.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6320 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.

Hotărîrea Gevernului nr. 767 din 19.09.2014 pentru implementarea Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale.

      ·     Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea contabilității nr.113/2007;

Legea nr. 181/2014 privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale;

Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice.

Hotărârea Guvernului RM nr. 500/ 1998 despre aprobarea Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe.

Hotărârea Guvernului RM nr. 901/ 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică.

Hotărârea  Guvernului nr. 600/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118  din 28.08.2017  cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”;

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216  din 28.12.2015  cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar;

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.208  din 24.12.2015  privind Clasificaţia bugetară.

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012  cu privire la aprobarea Regulamentului de inventariere;

Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163  din 24-04-1997

.