Specialist principal, Aparatul Președintelui raionului

Consiliul Raional Călărași
Data limită de aplicare - 19.05.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la executatea corectă a bugetului Consiliului raional prin efectuarea calitativă şi în termeni a operaţiunilor financiar-bancare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

  1. Contribuirea la efectuarea operaţiunilor de executare a bugetului Consiliului raional.
  2. Contribuirea la efectuarea operaţiilor de salarizare, evidența și întocmirea documentelor pe casierie.       
  3. Completarea, evidenţa documentelor statistice legate de operaţiunile financiar – bancare, precum și evidența  materialelor și mijloacelor fixe conform legislației în vigoare.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

  1. deține cetățenia Republicii Moldova;
  2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
  3. are capacitate deplină de exercițiu;
  4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
  5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
  6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
  7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
  9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
  10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

-          studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul economiei, finanțelor,  contabilității

-          cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

-          cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet;

-          cu abilități de lucru cu informația de contabilitate, planificare, analiză și sinteză în executarea bugetului, elaborarea documentelor, motivare, mobilizare, soluționare de probleme, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Documente ce urmează a fi prezentate

  • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
    Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
  • Copia buletinului de identitate
    Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
  • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
  • Documente ce atestă experiența profesională
    Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
  • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
    Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

  • E-mail
  • Personal

Salariul pe funcție

De la 5930 Lei

Bibliografia concursului

  •  Constituţia Republicii Moldova;
  •  Codul Muncii
  •  Codul Administrativ
  •  Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  •  Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
  •  Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale;
  •  Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014;
  •  Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
  • Legea nr. 25/2008  privind Codul de conduită a funcţionarului public
  • Legea contabilităţii nr.113/2007
  • Legea nr.133 /2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
  • Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar