specialist principal, secția asistență juridică

Pretura sectorului Buiucani
Data limită de aplicare - 30.06.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigură respectarea legislației prin prisma Codului Civil al RM, organizează procesul  de activitatea a grupului de lucru pentru achiziții publice.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Reprezentarea Preturii în calitate de reclamant în instanţele de  judecată,  precum şi în alte organe de drept și administrative.
 2. Întocmirea somațiilor pentru persoanele fizice și juridice privind regresarea prejudiciului material cauzat în urma executării lucrărilor de demolare a construcțiilor neautorizate, unităților de comerț, instalațiilor ilicit amplasate.
 3. Înaintarea în instanța de judecată a cererilor privind regresarea prejudiciului material cauzat în urma executării lucrărilor de demolare a construcțiilor neautorizate, unităților de comerț, instalațiilor ilicit amplasate.
 4. Întreprinderea măsurilor de rigoare privind executarea hotărârilor judecătorești privind încasarea prejudiciului material.

  5.Exercitarea funcţiei de secretar al grupului de lucru pentru achizițiile publice. Formarea și arhivarea dosarelor privind procedurile de achiziții publice

 

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova şi domiciliul stabilit în Republica Moldova;
 • cunoaşterea limbii române,  scris şi vorbit;
 • posedarea capacităţii depline de exerciţiu şi sănătăţii corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează;
 • neatingerea vârstei necesare de obţinere a dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani.

Cerinţe specifice

 • Studii : licențiat în drept
 • Experienţă profesională: 1 an;

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6320 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Legea nr. 436 din 28.12.2006 „ Privind administrația publică locală”
 • Legea nr.136 din 17.06.2016 „ Privind statutul municipiului Chișinău”
 • Legea nr. 158 din 04.07. 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public”,
 • Legea nr.131 din 03.07.2015 „ Cu privire la achizițiile publice”
 • Codul Administrativ al RM
 • Codul Civil al RM
 • Codul Contravențional al RM
 • Legea nr. 25 din 22.02.2008 „ Privind Codul de conduită a funcţionarului public”
 • Legea nr. 16 din 15.02.2008 „ Cu privire la conflictul de interese”
 • Legea nr. 90 din 25.04.2008 „ Cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei”
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 „ Privind declararea averii şi a intereselor personale”
 • Legea nr.982 din 11.05.2000 „ Privind accesul la informaţie”
 • Decizia Consiliului municipiului Chișinău nr.4/4 din 12.12.2019  „Cu privire la aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a preturilor de sector”.  

 

                                         

 

 

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Legea nr. 436 din 28.12.2006 „ Privind administrația publică locală”
 • Legea nr.136 din 17.06.2016 „ Privind statutul municipiului Chișinău”
 • Legea nr. 158 din 04.07. 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public”,
 • Legea nr.131 din 03.07.2015 „ Cu privire la achizițiile publice”
 • Codul Administrativ al RM
 • Codul Civil al RM
 • Codul Contravențional al RM
 • Legea nr. 25 din 22.02.2008 „ Privind Codul de conduită a funcţionarului public”
 • Legea nr. 16 din 15.02.2008 „ Cu privire la conflictul de interese”
 • Legea nr. 90 din 25.04.2008 „ Cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei”
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 „ Privind declararea averii şi a intereselor personale”
 • Legea nr.982 din 11.05.2000 „ Privind accesul la informaţie”
 • Decizia Consiliului municipiului Chișinău nr.4/4 din 12.12.2019  „Cu privire la aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a preturilor de sector”.  

 

                                         

 

 

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Legea nr. 436 din 28.12.2006 „ Privind administrația publică locală”
 • Legea nr.136 din 17.06.2016 „ Privind statutul municipiului Chișinău”
 • Legea nr. 158 din 04.07. 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public”,
 • Legea nr.131 din 03.07.2015 „ Cu privire la achizițiile publice”
 • Codul Administrativ al RM
 • Codul Civil al RM
 • Codul Contravențional al RM
 • Legea nr. 25 din 22.02.2008 „ Privind Codul de conduită a funcţionarului public”
 • Legea nr. 16 din 15.02.2008 „ Cu privire la conflictul de interese”
 • Legea nr. 90 din 25.04.2008 „ Cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei”
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 „ Privind declararea averii şi a intereselor personale”
 • Legea nr.982 din 11.05.2000 „ Privind accesul la informaţie”
 • Decizia Consiliului municipiului Chișinău nr.4/4 din 12.12.2019  „Cu privire la aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a preturilor de sector”.  

 

                                         

 

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Legea nr. 436 din 28.12.2006 „ Privind administrația publică locală”
 • Legea nr.136 din 17.06.2016 „ Privind statutul municipiului Chișinău”
 • Legea nr. 158 din 04.07. 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public”,
 • Legea nr.131 din 03.07.2015 „ Cu privire la achizițiile publice”
 • Codul Administrativ al RM
 • Codul Civil al RM
 • Codul Contravențional al RM
 • Legea nr. 25 din 22.02.2008 „ Privind Codul de conduită a funcţionarului public”
 • Legea nr. 16 din 15.02.2008 „ Cu privire la conflictul de interese”
 • Legea nr. 90 din 25.04.2008 „ Cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei”
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 „ Privind declararea averii şi a intereselor personale”
 • Legea nr.982 din 11.05.2000 „ Privind accesul la informaţie”
 • Decizia Consiliului municipiului Chișinău nr.4/4 din 12.12.2019  „Cu privire la aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a preturilor de sector”.