Specialist principal, Secția social - economică

Pretura sectorului Rîșcani
Data limită de aplicare - 12.06.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Executarea prevederilor deciziilor și dispozițiilor organelor ierarhic superioare care țin de domeniul social- economic.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Executarea deciziilor CMC și dispozițiilor Primarului General al municipiului Chișinău, care țin de domeniul social- economic.
 2. Participarea în grupurile de lucru pentru elucidarea anumitor cazuri (probleme) care țin de domeniul social- economic;
 3. Pregătirea sesizărilor către organele de resort, pentru luarea de măsuri în scopul înlăturării sau curmării încălcărilor legislației în vigoare comise de persoanele fizice sau juridice în sector;
 4. Prezentarea rapoartelor și informațiilor despre executarea deciziilor CMC și Dispozițiilor Primarului General al municipiului Chișinău;
 5. Constatarea și întocmirea proceselor-verbale în cazul contravențiilor administrative prevăzute de art. 273 pct.9, 9 (1), 11, 15, 16; art. 181 CC al RM;
 6. Examinarea petițiilor transmise spre examinare Secției social - economice;
 7. Organizarea, după necesitate, a iarmaroacelor, târgurilor și expozițiilor cu vânzări;

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

1 an de experiență profesională în domeniu;

abilități de utilizare a calculatorului;

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6320 Lei

Bibliografia concursului

1. Hotărârea de Guvern  nr.201 din 11.03. 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

2. Legea nr. 158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

3. Legea nr. 155 din 21.07.2011 privind aprobareaClasificatorului unic al funcțiilor publice;

4. Legea nr. 25 - XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

5. Legea nr. 90 - XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției;

6. Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare ăn sectorul bugetar;

7. Legea nr. 436 - XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală;

8. Legea nr. 136 din 17.06.2016 privind statutul municipiului Chișinău;  

9. Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrității profesionale;

10. Legera nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;

11. Hotărârea de Guvern nr. 134 din 22.02.2013 privind stabilirea valorii ad mise a cadourilor simbolice sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol;

12.Rregulamentul de organizare și funcționare a preturilor de sector, aprobat prin decizia CMC nr. 4/4 din 13 decembrie 2019,,Cu privire la aprobarea regulamentului de oprganizare și funcționare, organigramei-tip, efectivului - limită al statelor de personal și structurii preturilor de sector”;

13. Regulamentul privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chiținău  (anexa n.1 la Decizia CMC nr. 17/5 din 01.10.2022 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău”).