Specialist principal, Serviciul informare și comunicare cu mass-media

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Data limită de aplicare - 07.12.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la comunicarea eficientă a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor cu publicul larg, reprezentanții societății civile și cu mijloacele de informare în masă, în vederea informării operative, veridice și complete a societății despre activitatea Agenției.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

  1. Participarea la elaborarea planurilor de comunicare și identificarea instrumentelor adecvate pentru informarea societății privind politicile publice inițiale și promovate de autoritate;
  2. Prognozarea, percepția publicului larg în privința inițiativelor aprobate și realizate de autoritate;
  3. Facilitarea accesului reprezentanților mijloacelor de informare în masă la informația de interes public din domeniul de activitate  a ANSA;
  4. Participarea la planificarea și realizarea campaniilor media și de comunicare, organizarea conferințelor de presă, vizite de informare și documentare în teritoriu și alte activități pentru reprezentanții mijloacelor de informare în masă;
  5. Informarea șefului serviciului despre atitudinea opiniei publice față de situația din domeniu, exprimată în mijloacele de informare în masă, în special privind activitatea ANSA și a conducerii acesteia;
  6. Plasarea pe pagina web a Agenției a informației relevante la modul Serviciul de presă.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe specifice: Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul mass-media.

Experienţă profesională: 1 an experiență profesională în domeniul mass-media, preferabil experienţă în serviciul public, cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleza, franceza, germana, spaniola) la nivel cel puțin intermediar (citit, scris, vorbit).

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, abilităţi de utilizare a computerului, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: integritate profesională,  respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională si autoperfecționare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante.

  Formularul de participare la concurs, Declarația pe propria răspundere, Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante le accesați de pe pagina oficială web ANSA: www.ansa.gov.md, FUNCȚII VACANTE, Modulul: Funcții publice vacante.

  Certificat de recunoaștere și echivalare a diplomei de studii, după caz.

  Dosarele de concurs incomplete sau transmise după data limită de depunere a dosarelor nu vor fi examinate.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6670 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova

 

 • Legislația în domeniul serviciului public

 

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr.25/2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public.
 • Legea 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.
 • Legea integrității  nr. 82/2017.

      ·     Acte normative în domeniul de specialitate

 • Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr. 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare;
 • Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1211/2010 cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 600/2018, cu  privire la  organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
 • Codul Administrativ al Republicii Moldova.