specialist principal, DIRECȚIA FOND FORESTIER, ARII PROTEJATE ȘI REGENERAREA PĂDURII

Agenția Moldsilva
Data limită de aplicare - 05.12.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 1. Implementarea documentelor de politici în domeniul silviculturii și evidenței resurselor forestiere, dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, menținerea și conservarea biodiversității.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Controlul respectării prevederilor legale în domeniul silvic;
 2. Acordarea asistenței metodologice în domeniul silviculturii, evidenței resurselor forestiere și ariilor protejate;
 3. Recepționarea, repartizarea, generalizarea și analiza implementării măsurii anuale de parchet în arii porotejate;

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

    1. Studii: de licență în domeniul silvic;
    2. Experienţă profesională: cel puţin de 2 ani de activitate în ramura silvică;

 

    1. Cunoştinţe:

-   cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională ;

-   cunoaşterea legislaţiei în domeniul silvic;

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6700 Lei

Bibliografia concursului

    1. Codul silvic;
    2. Codul contravențional;
    3. Legea nr. 439/1995 regnul animal ;
    4. Legea nr. 1515/1993 privind protecţia mediului înconjurător;
    5. Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
    6. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
    7. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

8. Hotărârea Guvernului nr. 150/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia;

 9. Hotărârea Guvernului  nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;.