Specialist principal, Direcția achiziții publice

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Data limită de aplicare - 02.02.2023, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea bunei desfășurări a activității Agenției prin organizarea procedurilor de achiziție publică în conformitate cu legislația în vigoare, rezultate cu încheierea contractelor privind achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Organizarea desfășurării  procedurilor de achiziții publice conform planului anual aprobat;

2.Asigurarea evidenței procedurilor de achiziții publice prin întocmirea dosarelor și stocarea acestora;

3.Elaborarea documentelor de licitație și alte documente aplicabile în cadrul procedurii de achiziție publică și anume: anunțuri de participare, procese-verbale de deschidere și evaluare, scrisori de informare a rezultatelor;

4.Asigurarea respectării cadrului legal și acordarea asistenței informaționale  la compartiment.

 

 

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe specifice: Studii superioare de licenţă sau echivalentă, în domeniul economiei  sau jurisprudenței.

Experienţă profesională:  1 an experiență profesională în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

Cunoștințe: Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet:

 Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, evaluare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, mobilizare de sine, aplanare a situaţiilor de conflict, spirit de negociere, comunicare eficientă; echilibru emoțional. 

Atitudini/comportamente: integritate profesională, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă,obiectivitate, rigurozitate și meticulozitate, loialitate, receptivitate,  tendinţă spre dezvoltare profesională si autoperfecționare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante.

  Formularul de participare la concurs, Declarația pe propria răspundere, Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante le accesați de pe pagina oficială web ANSA: www.ansa.gov.md, Funcții vacante/Modulul: Funcții publice vacante.

  Certificat de recunoaștere și echivalare a diplomei de studii, după caz,

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6670 Lei

Bibliografia concursului

 • Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr.25/2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr. 133/2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale;

Legea integrității nr. 82/2017.

Acte normative în domeniul de specialitate

Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;

Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice;

Hotărârea Guvernului  nr.600/2018 privind organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;

Hotărârea Guvernului nr. 778/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice;

Hotărârea Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări;

Hotărârea Guvernului nr. 599/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere;

Hotărârea Guvernului nr. 544/2019 cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor;

Hotărârea Guvernului nr. 987/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;

Hotărârea Guvernului nr. 986/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice formate de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender);

Hotărârea Guvernului nr. 1418/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici;

Hotărârea Guvernului nr. 665/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică;

Ordinul nr. 72/2020 cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții european;

Ordinul nr. 69/2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări;

Ordinul nr. 115/2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii;

Codul Fiscal nr. 1163 din 24.04.1997.