Specialist principal, Direcția resurse umane

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Data limită de aplicare - 26.08.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la realizarea obiectivelor strategice ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, prin asigurarea, în conformitate cu prevederile legale, a reglementărilor privind planificarea, organizarea și desfășurarea procesului de dezvoltare profesională continuă a funcționarilor publici întru formarea și menținerea unui corp de funcționari publici profesioniști.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea organizării și desfășurării procesului de dezvoltare profesională continuă a funcționarilor publici și altor angajați ai Agenției;
 2. Implementarea Procedurilor generale și specifice privind dezvoltarea profesională a angajaților Agenției, elaborate conform ISO 17020;
 3. Asigurarea desfășurării procesului de dezvoltare profesională continuă conform comenzii de stat de Cancelaria de Stat;
 4. Asigurarea elaborării, implementării și monitorizării îndeplinirii Planurilor multianuale și anuale de dezvoltare profesională;
 5. Organizarea procesului de evaluare, evidență și raportare a activităților și a rezultatelor instruirilor, precum și necesitatea de dezvoltare profesională a funcționarilor publici;
 6. Implementarea legislației în vigoare privind petrecerea procedurii de organizare și desfășurare a concursului privind ocuparea funcției publice vacante și altor funcții din cadrul și din subordinea Agenției.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe specifice: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. Cursuri de perfecționare în domeniu ( Act de studii echivalat la Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova, după caz).

Experiență profesională: 1 an experiență profesională în domeniul managementului resurselor umane, preferabil experiență în serviciul public.

Cunoștințe: Cunoașterea legislației în domeniu, cunoașterea managementului strategic al resurselor umane; modului de funcționare a unei autorități publice, cunoașterea politicilor și procedurilor de personal.

Abilități: Planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, gestionare a resurselor umana,  abilităţi de lucru cu informaţia, comunicare eficientă, aplanare a situațiilor de conflict,negociere, lucru în echipă,utilizarea mijloacelor tehnice de birou, de utilizare a computerului: WORD, Excel, PowerPoint, Navigare Internet.             

Atitudini/comportamente: Integritate profesională, responsabilitate, respect faţă de oameni,receptivitate față de idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante.

  Formularul de participare la concurs, Declarația pe propria răspundere, cît și Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante le accesați de pe pagina oficială web ANSA/Funcții vacante/Modulul : Funcții publice vacante.

  Candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățământ acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere și echivalare, act eliberat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6320 Lei

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Legea nr.25/2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public.

Legea nr.133/2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale.

Legea integrității nr. 82/2017.

  Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Hotărârea Guvernului nr. 600/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;

Hotărârea Guvernului nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova;

Codul Muncii al Republicii Moldova.