Specialist principal , Agenției de Mediu Nord (cu statut de direcție)

Agenția de Mediu
Data limită de aplicare - 16.01.2023, 15:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Participarea la implementarea politicii de mediu și a sistemului de prevenire a poluării mediului la nivel local și în zona de nord a Republicii Moldova în scopul reducerii impactului asupra mediului înconjurător.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Participarea la implementarea politicii de mediu la nivel local.

2. Examinarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind eliberarea actelor permisive în domeniul mediului, perfectarea actelor permisive de  mediu și prezentarea lor conducerii pentru semnare.

3. Participarea în procesul de evaluare a impactului asupra mediului pentru activitățile planificate în regiune.

4. Efectuarea inventarierii, paşaportizării şi monitoringului surselor de poluare a mediului, la nivel local.

5. Examinarea cazurilor de avarii şi situaţiile ecologice excepţionale pe sector.

6. Acordarea suportului mediului de afaceri din regiune în implementarea cerințelor de mediu și în procesul de raportarea a datelor despre mediu.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licență sau echivalentă în domeniul științelor mediului, științelor naturii, dreptului ecologic, științelor economice.

Experienţă profesională: minim 1 an de experiență profesională în domeniu.

Cunoştinţe: cunoașterea legislației în domeniul mediului; cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;  cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B2); cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, navigare Internet.

Abilități: abilităţi de planificare, organizare, monitorizare, control, evaluare, dispune de capacitatea de a lua decizii în mod operativ cu privire la desfășurarea activității și își asumă riscurile, responsabilitatea pentru deciziile luate, dispune de capacitatea de a comunica în mod clar, coerent și eficient, abilități de utilizare a computerului, lucru cu informația, negociere, lucrul în echipă.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, punctualitate, obiectivitate, corectitudine, loialitate, creativitate, flexibilitate, respect faţă de oameni, receptivitate față de idei noi, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, activism și spirit de iniţiativă, asumarea răspunderii, rezolvarea de probleme și luarea deciziilor, spirit de echipă, integritate profesională.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6260 Lei

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public:

Constituţia Republicii Moldova;

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018;

Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație;

Legea nr. 158 –XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr. 82 din  25.05.2017 integrităţii;

Legea nr. 100 din 22.12.2017 privind actele normative;

Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr.1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător;

Legea nr. 439 din 27.04.1995 regnului animal;

Legea nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică;

Legea nr.1422 din 17.12.1997 privind protecţia aerului atmosferic;

Legea nr. 1538 din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat;

Legea nr. 239 din 08.11.2007 regnului vegetal;

Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;

Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011;

Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;

Legea nr. 209  din 29.07.2016 privind deșeurile;

Legea nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile;

Hotărîrea Guvernului nr. 301 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia;

Hotărârea Guvernului nr. 753 din 14.06.2016 pentru aprobarea Conceptului mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisive şi a Planului de acţiuni privind optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic;

Hotărîrea Guvernului nr. 1467 din 30.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul publicului la informaţia de mediu;

Hotărârea Guvernului nr. 551 din 13.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului actelor permisive;

Hotărîrea  Guvernului  nr.  866  din 05.09.2018 cu privire la aprobarea formularelor-tip ale actelor permisive;

Hotărârea  Guvernului  nr.  549  din  13.06.2018  cu  privire  la  constituirea,  organizarea  și funcționarea Agenției de Mediu.