Specialist principal/Specialistă principală (perioadă nedeterminată), Direcţia stabilirea pensiilor şi altor prestații sociale, CTAS sectorul Ciocana, mun. Chişinău , CTAS sectorul Ciocana, mun. Chişinău

Casa Națională de Asigurări Sociale
Data limită de aplicare - 01.08.2024, 15:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Realizează, la nivel teritorial, activitățile de stabilire și reexaminare, de suspendare, reluare şi prelungire a dreptului la pensii și alte prestații sociale, precum și de examinare a petițiilor și adresărilor pe activitățile realizate.

Salariul de funcție

De la 9530 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Realizarea activităţilor de prelucrare a cererilor și documentelor ce ţin de stabilirea şi reexaminarea pensiilor şi altor prestații sociale.
 • Prelucrarea documentelor/informaţiilor pentru suspendarea, reluarea şi prelungirea dreptului la pensii și alte prestații sociale.
 • Întreprinderea măsurilor necesare întru restituirea sumelor de pensii și alte prestații sociale încasate necuvenit.
 • Examinarea petiţiilor ce ţin de stabilirea şi reexaminarea pensiilor şi altor prestații sociale, cu întocmirea răspunsurilor.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: 

 • Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul contabilitate, economie, finanţe, drept economic;
 • Cursuri de perfecţionare profesională (cursuri de specializare în domeniul administraţiei  publice, comunicării organizaţionale).

Experienţă  profesională: Minimum 1 an de experiență profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea limbii române şi limbii oficiale de comunicare interetnică vorbită în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

Abilităţi: Abilități de utilizare a computerului.

Atitudini/ Comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  1. certificat medical (poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere).
  2. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

1.  Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public.

2.  Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.

3.  Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

4.  Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

5.  Legea nr.156/1998 privind  sistemul public de pensii.

6. Hotărârea Guvernului nr.230/2020 cu privire organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

7. Hotărârea Guvernului nr.165/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor.

Surse de informare

-    Portalul serviciilor publice https://servicii.gov.md/ro/organization/cnas

-    Pagina web a CNAS    http://cnas.gov.md

Funcții publice similare

Casa Națională de Asigurări Sociale

consultant superior/ consultantă superioară (perioadă nedeterminată), Direcţia evaluarea, instruirea şi motivarea personalului, Direcţia generală resurse umane , Direcţia evaluarea, instruirea şi motivarea personalului, Direcţia generală resurse umane

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist superior/ Specialistă superioară (perioadă nedeterminată), Direcţia planificarea, asigurarea și evidența personalului, Direcţia generală resurse umane , Direcţia planificarea, asigurarea și evidența personalului, Direcţia generală resurse umane

Casa Națională de Asigurări Sociale

Consultant/ Consultantă (perioadă nedeterminată), Direcția legislație şi reprezentanță, Direcţia generală juridică , Direcția legislație şi reprezentanță, Direcţia generală juridică

Casa Națională de Asigurări Sociale

Consultant superior/ Consultantă superioară (perioadă nedeterminată), Direcția legislație şi reprezentanță, Direcţia generală juridică , Direcția legislație şi reprezentanță Direcţia generală juridică

Casa Națională de Asigurări Sociale

consultant principal/ consultantă principală (perioadă nedeterminată), Direcţia evaluarea, instruirea şi motivarea personalului, Direcţia generală resurse umane , Direcţia evaluarea, instruirea şi motivarea personalului, Direcţia generală resurse umane