Specialist SAM (l.d.p. Sîngerei) Centrul militar teritorial Bălţi, Centrul militar teritorial Bălţi

Ministerul Apărării
Data limită de aplicare - 11.07.2022, 14:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Planificarea, organizarea şi monitorizarea activităţilor privind recrutarea tinerilor, încorporarea şi informarea recruţilor pentru instruire sau învăţămînt militar, promovarea carierei militare și selectarea candidaților pentru încadrare în serviciul militar prin contract.

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor ce ţin de asistenţa psihologică a tinerilor la recrutare şi recruţilor la încorporare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Reprezentarea intereselor în domeniul administrativ-militar la autorităţile publice locale, instituţiile publice şi agenţii economici;

 2. Desfăşurarea activităţilor (inclusiv cu respectarea prevederilor metodologiei asistenţei psihologice) privind recrutarea tinerilor, încorporarea şi repartizarea recruţilor în unităţile militare;

3. Desfăşurarea activităţilor de informare, selectare şi documentare a recruţilor pentru instruire sau învăţămînt  militar;

4. Controlul privind actualizarea datelor de evidenţă a recruţilor de către autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice şi agenţii economici;

5. Întocmirea proceselor-verbale contravenţionale cetăţenilor privind încălcarea regulilor  de evidenţă militară.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: studii superioare de licenţă sau echivalente, cursuri de perfecţionare.

Experienţă profesională: preferabil experienţă în serviciul public.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.      

Abilităţi: Comunicare  eficientă, prezentare, motivare, abilități de convingere și argumentare, abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte.

Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, comportament echilibrat, adaptabilitate bună, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5030 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 1. Legea nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 2. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 3. Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 4. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 1. Legea nr.1245 din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
 2. Hotărîrea Guvernului nr.77 din 31.01.2001 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară a organelor administrativ-militare;
 3. Hotărîrea Guvernului nr.864 din 17.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus;
 4. Hotărîrea Guvernului nr.631 din 23.05.2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa militară.